കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ് Karunya KR 652 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Karunya KR 652 Official Result

ഫലം


1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]

KB 904183 (GURUVAYOOR)

Agent Name: SHAJU C N
Agency No.: R 8309

Agent Name: SHAJU C N

Agency No.: R 8309

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

KA 904183
KC 904183
KD 904183
KE 904183
KF 904183
KG 904183
KH 904183
KJ 904183
KK 904183
KL 904183
KM 904183

KA 904183

KC 904183

KD 904183

KE 904183

KF 904183

KG 904183

KH 904183

KJ 904183

KK 904183

KL 904183

KM 9041832nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]

KA 601154 (THRISSUR)

Agent Name: BABY MATHEW KAVUNGAL
Agency No.: R 6897


Agent Name: BABY MATHEW KAVUNGAL
Agency No.: R 6897

Agent Name: BABY MATHEW KAVUNGAL

Agency No.: R 68973rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 

1) KA 349728 (THRISSUR)
2) KB 219527 (ERNAKULAM)
3) KC 522336 (KAYAMKULAM)
4) KD 859141 (PATTAMBI)
5) KE 683923 (GURUVAYOOR)
6) KF 645993 (CHITTUR)
7) KG 304015 (KOTTAYAM)
8) KH 956215 (KARUNAGAPALLY)
9) KJ 967045 (MALAPPURAM)
10) KK 700238 (PALAKKAD)
11) KL 828552 (ERNAKULAM)
12) KM 470093 (CHITTUR)

1) KA 349728 (THRISSUR)
2) KB 219527 (ERNAKULAM)
3) KC 522336 (KAYAMKULAM)
4) KD 859141 (PATTAMBI)
5) KE 683923 (GURUVAYOOR)
6) KF 645993 (CHITTUR)
7) KG 304015 (KOTTAYAM)
8) KH 956215 (KARUNAGAPALLY)
9) KJ 967045 (MALAPPURAM)
10) KK 700238 (PALAKKAD)
11) KL 828552 (ERNAKULAM)
12) KM 470093 (CHITTUR)

1) KA 349728 (THRISSUR)

2) KB 219527 (ERNAKULAM)

3) KC 522336 (KAYAMKULAM)

4) KD 859141 (PATTAMBI)

5) KE 683923 (GURUVAYOOR)

6) KF 645993 (CHITTUR)

7) KG 304015 (KOTTAYAM)

8) KH 956215 (KARUNAGAPALLY)

9) KJ 967045 (MALAPPURAM)

10) KK 700238 (PALAKKAD)

11) KL 828552 (ERNAKULAM)

12) KM 470093 (CHITTUR)

---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0099  1353  2656  3264  3402  4241  4440  4702  4889  6530  7819  7900  8060  8650  8859  8965  9194  9952

5th Prize Rs.2,000/-
0564  0855  1507  2007  2949  3018  6985  6991  7623  7846
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0094  1018  1620  2681  4028  5376  5724  6000  6159  6837  6997  8140  9007  9973
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0060  0299  0311  0373  0644  0680  0910  0927  0973  0990  1141  1142  1154  1214  1432  1606  1805  1851  1856  1924  1988  2206  2305  2458  2534  2691  3036  3039  3148  3413  3633  3744  3931  4151  4311  4561  4648  4929  5116  5205  5398  5522  5565  5658  5700  5807  5858  5875  6215  6444  6796  6944  7201  7279  7370  7449  7616  7803  7964  8103  8165  8241  8279  8449  8576  8722  8851  8886  8910  8962  8977  8996  9026  9478  9491  9604  9688  9743  9760  9769
 
8th Prize Rs.100/- 
0010  0027  0049  0176  0213  0331  0540  0562  0621  0836  0939  0944  0978  1120  1144  1221  1587  1670  1719  1840  1861  1945  2086  2149  2181  2283  2327  2368  2376  2514  2557  2706  2869  2877  2922  2935  3054  3073  3099  3219  3290  3325  3427  3582  3590  3595  3852  3936  4058  4325  4326  4447  4554  4701  4763  4827  4975  4979  5041  5068  5304  5443  5471  5547  5926  6027  6053  6142  6150  6186  6406  6411  6479  6537  6602  6616  6649  6689  6719  6728  6766  6824  6866  6989  7014  7047  7070  7182  7190  7345  7384  7439  7470  7656  7664  7750  7864  7958  8048  8139  8143  8239  8393  8398  8461  8497  8510  8531  8555  8753  8819  9077  9088  9401  9492  9564  9583  9607  9609  9680  9700  9860  9905  9906

KR 652 Result (Today) Date: 04-05-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 653 Draw on 11.05.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---
---

---


---


4th Prize Rs.5,000/-   

0099  1353  2656  3264  3402  4241  4440  4702  4889  6530  7819  7900  8060  8650  8859  8965  9194  99525th Prize Rs.2,000/-

0564  0855  1507  2007  2949  3018  6985  6991  7623  7846

 

6th Prize Rs.1,000/-  

0094  1018  1620  2681  4028  5376  5724  6000  6159  6837  6997  8140  9007  9973

---


---

7th Prize Rs.500/-   

0060  0299  0311  0373  0644  0680  0910  0927  0973  0990  1141  1142  1154  1214  1432  1606  1805  1851  1856  1924  1988  2206  2305  2458  2534  2691  3036  3039  3148  3413  3633  3744  3931  4151  4311  4561  4648  4929  5116  5205  5398  5522  5565  5658  5700  5807  5858  5875  6215  6444  6796  6944  7201  7279  7370  7449  7616  7803  7964  8103  8165  8241  8279  8449  8576  8722  8851  8886  8910  8962  8977  8996  9026  9478  9491  9604  9688  9743  9760  9769

 

8th Prize Rs.100/- 

0010  0027  0049  0176  0213  0331  0540  0562  0621  0836  0939  0944  0978  1120  1144  1221  1587  1670  1719  1840  1861  1945  2086  2149  2181  2283  2327  2368  2376  2514  2557  2706  2869  2877  2922  2935  3054  3073  3099  3219  3290  3325  3427  3582  3590  3595  3852  3936  4058  4325  4326  4447  4554  4701  4763  4827  4975  4979  5041  5068  5304  5443  5471  5547  5926  6027  6053  6142  6150  6186  6406  6411  6479  6537  6602  6616  6649  6689  6719  6728  6766  6824  6866  6989  7014  7047  7070  7182  7190  7345  7384  7439  7470  7656  7664  7750  7864  7958  8048  8139  8143  8239  8393  8398  8461  8497  8510  8531  8555  8753  8819  9077  9088  9401  9492  9564  9583  9607  9609  9680  9700  9860  9905  9906കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 25 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം