കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ് Sthree Sakthi SS 388 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Sthree Sakthi SS 388 Official Result

ഫലം

Kerala State Lotteries department releases the lottery in 12 series and the series may varies. 108 lakh tickets were issued every week for sale. The first prize winner got 80 Lakhs Rupees.KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 09/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-495
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.495
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 09/11/2023 Karunya Plus KN 495 Winners Numbers

Date of Draw: 09/11/2023 Karunya Plus Lottery Result KN-495

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.495

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 09/11/2023 Karunya Plus KN 495 Winners Numbers1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PV 864867 (VADAKARA)
Agent Name: VASANTHA KUMARI P P
Agency No.: D 5375 
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PN 864867
PO 864867
PP 864867
PR 864867
PS 864867
PT 864867
PU 864867
PW 864867
PX 864867  
PY 864867
PZ 864867

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PX 767339 (WAYANADU)
Agent Name: SIBI POULOSE
Agency No.: W 760

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PN 922584 (CHERTHALA)
2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)
3) PP 520472 (CHERTHALA)
4) PR 354537 (ALAPPUZHA)
5) PS 152007 (ERNAKULAM)
6) PT 791607 (KANNUR)
7) PU 782112 (CHITTUR)
8) PV 447757 (ADOOR)
9) PW 634619 (PAYYANUR)
10) PX 380478 (PALAKKAD)
11) PY 474081 (KOZHIKKODE)
12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0935  1129  1532  2119  2434  2552  3422  3493  3670  5482  5845  5850  6353  7966  8451  9409  9768  9898
 
5th Prize Rs.1,000/-
0122  0296  0353  0457  0630  0729  0866  0974  3392  3585  3615  4142  4745  5230  5292  5448  6183  6559  6756  6807  7291  7367  7471  7763  7802  8124  8389  8461  8549  8828  8851  9086  9351  9428
 
6th Prize Rs.500/-
0194  0521  0667  0858  0916  1046  1480  1541  1543  1822  2033  2096  2409  2410  2702  2792  2801  3201  3233  3403  3414  3481  3768  3778  3786  3946  4201  4221  4227  4238  4269  4277  4337  4345  4397  4406  4410  4524  4814  5075  5123  5366  5559  5599  5854  6061  6098  6201  6352  6486  6532  6578  6730  6917  7001  7024  7127  7155  7325  7334  7576  7758  8055  8184  8268  8372  8376  8648  8813  8820  8909  8966  9029  9069  9268  9277  9662  9852  9888  9946
---
---
7th Prize Rs.100/-
0031  0075  0112  0226  0414  0474  0511  0782  0812  0937  1288  1486  1505  1610  1730  1747  1947  2027  2089  2178  2210  2214  2254  2260  2269  2271  2315  2364  2567  2592  2776  2954  2970  2986  3058  3060  3066  3094  3116  3171  3178  3336  3360  3501  3793  3922  4015  4106  4185  4317  4469  4886  4947  5122  5205  5219  5236  5252  5267  5329  5440  5563  5629  5979  6148  6179  6213  6280  6295  6327  6387  6434  6446  6498  6718  6852  6858  6881  6939  6942  7049  7123  7138  7237  7300  7333  7342  7356  7420  7430  7532  7536  7580  7713  7818  7868  7914  7927  7981  8034  8042  8076  8153  8209  8234  8329  8500  8879  8913  9054  9152  9164  9174  9224  9228  9254  9280  9318  9321  9384  9522  9650  9668  9699  9736  9918


KN 495 Result (Today) Date: 09-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF
Next Karunya Plus Lottery KN-496 Draw on 16-11-2023

Tomorrow draw details

Nirmal NR 354 draw will held at Gorkhy Bhavan on 10-11-2023

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]

PV 864867 (VADAKARA)

Agent Name: VASANTHA KUMARI P P
Agency No.: D 5375 

Agent Name: VASANTHA KUMARI P P

Agency No.: D 5375 

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

PN 864867
PO 864867
PP 864867
PR 864867
PS 864867
PT 864867
PU 864867
PW 864867
PX 864867  
PY 864867
PZ 864867

PN 864867

PO 864867

PP 864867

PR 864867

PS 864867

PT 864867

PU 864867

PW 864867

PX 864867  

PY 864867

PZ 8648672nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

PX 767339 (WAYANADU)

Agent Name: SIBI POULOSE
Agency No.: W 760

Agent Name: SIBI POULOSE

Agency No.: W 7603rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) PN 922584 (CHERTHALA)
2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)
3) PP 520472 (CHERTHALA)
4) PR 354537 (ALAPPUZHA)
5) PS 152007 (ERNAKULAM)
6) PT 791607 (KANNUR)
7) PU 782112 (CHITTUR)
8) PV 447757 (ADOOR)
9) PW 634619 (PAYYANUR)
10) PX 380478 (PALAKKAD)
11) PY 474081 (KOZHIKKODE)
12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)

1) PN 922584 (CHERTHALA)
2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)
3) PP 520472 (CHERTHALA)
4) PR 354537 (ALAPPUZHA)
5) PS 152007 (ERNAKULAM)
6) PT 791607 (KANNUR)
7) PU 782112 (CHITTUR)
8) PV 447757 (ADOOR)
9) PW 634619 (PAYYANUR)
10) PX 380478 (PALAKKAD)
11) PY 474081 (KOZHIKKODE)
12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)

1) PN 922584 (CHERTHALA)
2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)
3) PP 520472 (CHERTHALA)
4) PR 354537 (ALAPPUZHA)
5) PS 152007 (ERNAKULAM)
6) PT 791607 (KANNUR)
7) PU 782112 (CHITTUR)
8) PV 447757 (ADOOR)
9) PW 634619 (PAYYANUR)
10) PX 380478 (PALAKKAD)
11) PY 474081 (KOZHIKKODE)
12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)

1) PN 922584 (CHERTHALA)

2) PO 621007 (PATHANAMTHITTA)

3) PP 520472 (CHERTHALA)

4) PR 354537 (ALAPPUZHA)

5) PS 152007 (ERNAKULAM)

6) PT 791607 (KANNUR)

7) PU 782112 (CHITTUR)

8) PV 447757 (ADOOR)

9) PW 634619 (PAYYANUR)

10) PX 380478 (PALAKKAD)

11) PY 474081 (KOZHIKKODE)

12) PZ 321882 (NEYYATTINKARA)

---
---

---


---


for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0935  1129  1532  2119  2434  2552  3422  3493  3670  5482  5845  5850  6353  7966  8451  9409  9768  9898
 
5th Prize Rs.1,000/-
0122  0296  0353  0457  0630  0729  0866  0974  3392  3585  3615  4142  4745  5230  5292  5448  6183  6559  6756  6807  7291  7367  7471  7763  7802  8124  8389  8461  8549  8828  8851  9086  9351  9428
 
6th Prize Rs.500/-
0194  0521  0667  0858  0916  1046  1480  1541  1543  1822  2033  2096  2409  2410  2702  2792  2801  3201  3233  3403  3414  3481  3768  3778  3786  3946  4201  4221  4227  4238  4269  4277  4337  4345  4397  4406  4410  4524  4814  5075  5123  5366  5559  5599  5854  6061  6098  6201  6352  6486  6532  6578  6730  6917  7001  7024  7127  7155  7325  7334  7576  7758  8055  8184  8268  8372  8376  8648  8813  8820  8909  8966  9029  9069  9268  9277  9662  9852  9888  9946
---
---
7th Prize Rs.100/-
0031  0075  0112  0226  0414  0474  0511  0782  0812  0937  1288  1486  1505  1610  1730  1747  1947  2027  2089  2178  2210  2214  2254  2260  2269  2271  2315  2364  2567  2592  2776  2954  2970  2986  3058  3060  3066  3094  3116  3171  3178  3336  3360  3501  3793  3922  4015  4106  4185  4317  4469  4886  4947  5122  5205  5219  5236  5252  5267  5329  5440  5563  5629  5979  6148  6179  6213  6280  6295  6327  6387  6434  6446  6498  6718  6852  6858  6881  6939  6942  7049  7123  7138  7237  7300  7333  7342  7356  7420  7430  7532  7536  7580  7713  7818  7868  7914  7927  7981  8034  8042  8076  8153  8209  8234  8329  8500  8879  8913  9054  9152  9164  9174  9224  9228  9254  9280  9318  9321  9384  9522  9650  9668  9699  9736  9918


KN 495 Result (Today) Date: 09-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF

4th Prize Rs.5,000/-

0935  1129  1532  2119  2434  2552  3422  3493  3670  5482  5845  5850  6353  7966  8451  9409  9768  9898

 

5th Prize Rs.1,000/-

0122  0296  0353  0457  0630  0729  0866  0974  3392  3585  3615  4142  4745  5230  5292  5448  6183  6559  6756  6807  7291  7367  7471  7763  7802  8124  8389  8461  8549  8828  8851  9086  9351  9428

 

6th Prize Rs.500/-

0194  0521  0667  0858  0916  1046  1480  1541  1543  1822  2033  2096  2409  2410  2702  2792  2801  3201  3233  3403  3414  3481  3768  3778  3786  3946  4201  4221  4227  4238  4269  4277  4337  4345  4397  4406  4410  4524  4814  5075  5123  5366  5559  5599  5854  6061  6098  6201  6352  6486  6532  6578  6730  6917  7001  7024  7127  7155  7325  7334  7576  7758  8055  8184  8268  8372  8376  8648  8813  8820  8909  8966  9029  9069  9268  9277  9662  9852  9888  9946

---

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 25 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 25 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം