കേരള ലോട്ടറി ഫലം 18 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ് Karunya Plus KN 528 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Karunya Plus KN 528 Official Result

ഫലം

KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 27/06/2024 Karunya Plus Lottery Result KN-528
Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്
കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.528
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 27/06/2024 Karunya Plus KN 528 Winners Numbers

Date of Draw: 27/06/2024 Karunya Plus Lottery Result KN-528

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട്

കാരുണ്യ പ്ലസ്.കെ.എൻ.528

Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm

Kerala Lottery Date of Draw: 27/06/2024 Karunya Plus KN 528 Winners Numbers


1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]
PH 575824 (THRISSUR)
Agent Name: NITHIN
Agency No.: R 9996
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
PA 575824
PB 575824
PC 575824
PD 575824
PE 575824
PF 575824
PG 575824
PJ 575824
PK 575824
PL 575824
PM 575824

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
PE 705443 (VAIKKOM)
Agent Name: NISAR K H
Agency No.: K 6058

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) PA 126452 (VAIKKOM)
2) PB 924830 (PATHANAMTHITTA)
3) PC 897700 (ATTINGAL)
4) PD 427988 (PALAKKAD)
5) PE 783837 (KANNUR)
6) PF 101860 (PALAKKAD)
7) PG 840652 (WAYANADU)
8) PH 423719 (KANNUR)
9) PJ 897692 (ATTINGAL)
10) PK 592945 (KOZHIKKODE)
11) PL 875462 (KAYAMKULAM)
12) PM 451185 (ERNAKULAM)
---
---

for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0269  2324  2395  2988  3598  3631  3697  4877  5586  5987  6165  6568  6979  7121  7859  8632  9205  9761
 
5th Prize Rs.1,000/-
0004  0068  0463  0697  0787  1467  1579  1602  1615  1739  2407  2469  3090  3822  3852  4143  4485  5926  6067  6360  6365  7348  7598  7884  8108  8114  8339  8741  9075  9124  9243  9351  9430  9916
 
6th Prize Rs.500/-
0030  0166  0350  0406  0433  0488  0643  1072  1541  1563  2272  2360  2385  2386  2487  2536  2568  3104  3500  3531  3535  3592  3651  3873  3902  4089  4272  4564  4593  4610  4670  4719  5176  5205  5237  5591  5648  5735  5747  5937  5965  5992  6001  6012  6132  6151  6258  6279  6424  6503  6566  6727  6847  7005  7016  7460  7483  7528  7547  7656  7760  7841  7845  8013  8098  8125  8129  8179  8315  8432  8455  8568  8658  8992  9175  9362  9400  9638  9802  9930
---
---
7th Prize Rs.100/-
0077  0111  0125  0167  0189  0455  0475  0522  0622  0624  0706  0730  1039  1204  1213  1231  1242  1290  1346  1419  1525  1547  1584  1608  1647  2037  2054  2057  2527  2530  2546  2569  2614  2656  2673  2681  2768  2823  2835  2908  2980  2995  3127  3206  3212  3290  3308  3527  3529  3532  3546  3650  3747  3823  3837  3946  3976  4003  4123  4140  4177  4213  4573  4618  4769  4771  4792  4921  4952  5018  5105  5245  5424  5511  5805  5899  5906  6031  6101  6137  6168  6174  6175  6361  6496  6626  6632  6677  6724  6795  6862  6908  6957  6982  7037  7067  7088  7331  7651  7804  7806  7981  8019  8065  8126  8171  8232  8317  8387  8400  8626  8917  9086  9144  9195  9278  9289  9344  9356  9357  9456  9524  9805  9806  9913  9969


KN 528 Result (Today) Date: 27-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDFNext Karunya Plus Lottery KN-529 Draw on 04-07-2024

Tomorrow draw details

Nirmal NR 385 draw will held at Gorkhy Bhavan on 21-06-2024

Kerala State Lotteries Results

Karunya Plus lottery ticket has 8 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 80 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 217105 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount ( agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakh Karunya Plus Lottery Result. Check Here

Kerala Lottery Result Today 27-06-2024 is Karunya Plus lottery KN 528 Today Kerala lottery result will be announced on 27/06/2024 at 03:00 pm. The Kerala lottery department held the draw of KN 528 Karunya Plus lottery today 27.06.2024 at sharp 3 pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram.

Kerala lottery result today 27.06.2024, Kerala lottery results today, today Kerala lottery result 27 06 2024, Kerala lottery result 27-06-2024, Karunya Plus lottery results, Kerala lottery result today Karunya Plus, Karunya Plus lottery result, Kerala lottery result Karunya Plus today, kerala lottery Karunya Plus today result, Karunya Plus Kerala lottery result, Karunya Plus lottery KN 528 results 27-06-2024, Karunya Plus lottery KN 528 live Karunya Plus lottery KN-528 Karunya Plus lottery, 27/06/2024 kerala lottery today result Karunya Plus, Karunya Plus lottery KN-528, 27/06/2024 today Karunya Plus lottery result, Karunya Plus lottery today result, Karunya Plus lottery results today, today kerala lottery result Karunya Plus, kerala lottery results today Karunya Plus, Karunya Plus lottery today, today lottery result Karunya Plus, Karunya Plus lottery result today, kerala lottery result live, kerala lottery bumper result, kerala lottery result yesterday, kerala lottery result today, kerala online lottery results, kerala lottery draw.
1st Prize Rs.8,000,000/- [80 Lakhs]

PH 575824 (THRISSUR)

Agent Name: NITHIN
Agency No.: R 9996

Agent Name: NITHIN

Agency No.: R 9996

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

PA 575824
PB 575824
PC 575824
PD 575824
PE 575824
PF 575824
PG 575824
PJ 575824
PK 575824
PL 575824
PM 575824

PA 575824

PB 575824

PC 575824

PD 575824

PE 575824

PF 575824

PG 575824

PJ 575824

PK 575824

PL 575824

PM 5758242nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

PE 705443 (VAIKKOM)

Agent Name: NISAR K H
Agency No.: K 6058

Agent Name: NISAR K H

Agency No.: K 60583rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) PA 126452 (VAIKKOM)
2) PB 924830 (PATHANAMTHITTA)
3) PC 897700 (ATTINGAL)
4) PD 427988 (PALAKKAD)
5) PE 783837 (KANNUR)
6) PF 101860 (PALAKKAD)
7) PG 840652 (WAYANADU)
8) PH 423719 (KANNUR)
9) PJ 897692 (ATTINGAL)
10) PK 592945 (KOZHIKKODE)
11) PL 875462 (KAYAMKULAM)
12) PM 451185 (ERNAKULAM)

1) PA 126452 (VAIKKOM)

2) PB 924830 (PATHANAMTHITTA)

3) PC 897700 (ATTINGAL)

4) PD 427988 (PALAKKAD)

5) PE 783837 (KANNUR)

6) PF 101860 (PALAKKAD)

7) PG 840652 (WAYANADU)

8) PH 423719 (KANNUR)

9) PJ 897692 (ATTINGAL)

10) PK 592945 (KOZHIKKODE)

11) PL 875462 (KAYAMKULAM)

12) PM 451185 (ERNAKULAM)

---
---

---


---


for the Tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0269  2324  2395  2988  3598  3631  3697  4877  5586  5987  6165  6568  6979  7121  7859  8632  9205  9761
 
5th Prize Rs.1,000/-
0004  0068  0463  0697  0787  1467  1579  1602  1615  1739  2407  2469  3090  3822  3852  4143  4485  5926  6067  6360  6365  7348  7598  7884  8108  8114  8339  8741  9075  9124  9243  9351  9430  9916
 
6th Prize Rs.500/-
0030  0166  0350  0406  0433  0488  0643  1072  1541  1563  2272  2360  2385  2386  2487  2536  2568  3104  3500  3531  3535  3592  3651  3873  3902  4089  4272  4564  4593  4610  4670  4719  5176  5205  5237  5591  5648  5735  5747  5937  5965  5992  6001  6012  6132  6151  6258  6279  6424  6503  6566  6727  6847  7005  7016  7460  7483  7528  7547  7656  7760  7841  7845  8013  8098  8125  8129  8179  8315  8432  8455  8568  8658  8992  9175  9362  9400  9638  9802  9930
---
---
7th Prize Rs.100/-
0077  0111  0125  0167  0189  0455  0475  0522  0622  0624  0706  0730  1039  1204  1213  1231  1242  1290  1346  1419  1525  1547  1584  1608  1647  2037  2054  2057  2527  2530  2546  2569  2614  2656  2673  2681  2768  2823  2835  2908  2980  2995  3127  3206  3212  3290  3308  3527  3529  3532  3546  3650  3747  3823  3837  3946  3976  4003  4123  4140  4177  4213  4573  4618  4769  4771  4792  4921  4952  5018  5105  5245  5424  5511  5805  5899  5906  6031  6101  6137  6168  6174  6175  6361  6496  6626  6632  6677  6724  6795  6862  6908  6957  6982  7037  7067  7088  7331  7651  7804  7806  7981  8019  8065  8126  8171  8232  8317  8387  8400  8626  8917  9086  9144  9195  9278  9289  9344  9356  9357  9456  9524  9805  9806  9913  9969


KN 528 Result (Today) Date: 27-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️

PDF

4th Prize Rs.5,000/-

0269  2324  2395  2988  3598  3631  3697  4877  5586  5987  6165  6568  6979  7121  7859  8632  9205  9761

 

5th Prize Rs.1,000/-

0004  0068  0463  0697  0787  1467  1579  1602  1615  1739  2407  2469  3090  3822  3852  4143  4485  5926  6067  6360  6365  7348  7598  7884  8108  8114  8339  8741  9075  9124  9243  9351  9430  9916

 

6th Prize Rs.500/-

0030  0166  0350  0406  0433  0488  0643  1072  1541  1563  2272  2360  2385  2386  2487  2536  2568  3104  3500  3531  3535  3592  3651  3873  3902  4089  4272  4564  4593  4610  4670  4719  5176  5205  5237  5591  5648  5735  5747  5937  5965  5992  6001  6012  6132  6151  6258  6279  6424  6503  6566  6727  6847  7005  7016  7460  7483  7528  7547  7656  7760  7841  7845  8013  8098  8125  8129  8179  8315  8432  8455  8568  8658  8992  9175  9362  9400  9638  9802  9930

---


---

7th Prize Rs.100/-

0077  0111  0125  0167  0189  0455  0475  0522  0622  0624  0706  0730  1039  1204  1213  1231  1242  1290  1346  1419  1525  1547  1584  1608  1647  2037  2054  2057  2527  2530  2546  2569  2614  2656  2673  2681  2768  2823  2835  2908  2980  2995  3127  3206  3212  3290  3308  3527  3529  3532  3546  3650  3747  3823  3837  3946  3976  4003  4123  4140  4177  4213  4573  4618  4769  4771  4792  4921  4952  5018  5105  5245  5424  5511  5805  5899  5906  6031  6101  6137  6168  6174  6175  6361  6496  6626  6632  6677  6724  6795  6862  6908  6957  6982  7037  7067  7088  7331  7651  7804  7806  7981  8019  8065  8126  8171  8232  8317  8387  8400  8626  8917  9086  9144  9195  9278  9289  9344  9356  9357  9456  9524  9805  9806  9913  9969

PDF

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 18 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 18 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 18 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
18 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 18 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം