12 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം Nirmal NR 380 Official Result

പഴയ ഫലം പരിശോധിക്കുക ഫലം കേരള ഭാഗ്യക്കുറി

ഇന്നത്തെ ഫലം Nirmal NR 380 Official Result

ഫലം

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]

NB 432775 (KOZHIKKODE)
Agent Name: G SARAVANAN
Agency No.: D 5708

NB 432775 (KOZHIKKODE)

Agent Name: G SARAVANAN
Agency No.: D 5708

Agent Name: G SARAVANAN

Agency No.: D 5708

---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
NA 432775
NC 432775
ND 432775
NE 432775
NF 432775
NG 432775
NH 432775
NJ 432775
NK 432775
NL 432775
NM 432775

2nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]
NG 222537 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796
 
3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) NA 955807 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) NB 550957 (PATTAMBI)
3) NC 522814 (NEYYATTINKARA)
4) ND 909345 (IRINJALAKUDA)
5) NE 219099 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) NF 369714 (KOTTAYAM)
7) NG 917901 (PUNALUR)
8) NH 100275 (PALAKKAD)
9) NJ 281475 (PAYYANUR)
10) NK 571179 (IDUKKI)
11) NL 570349 (KANNUR)
12) NM 214022 (PALAKKAD)
---
---
For The Tickets Ending with The Following Numbers

4th Prize Rs.5,000/-
0327  1213  1321  3408  3536  3596  4548  4857  4923  6798  6805  7127  7146  7651  8679  8843  8959  9922
 
5th Prize Rs.1,000/-
0304  0363  0386  0938  1626  1807  1938  1992  2052  2065  2802  2909  3799  3854  3916  4190  4317  4406  4750  4897  4941  5315  5492  6007  6297  6443  6686  6902  7195  7664  7748  8111  8144  9336  9768  9985
---
---

6th Prize Rs.500/-
0112  0264  0275  0342  1034  1373  1381  1393  1439  1475  1496  1508  1546  1637  1811  1815  1830  2292  2449  2585  2688  2693  2768  2924  3024  3117  3130  3162  3212  3681  3881  4069  4308  4329  4496  4542  4584  4842  5016  5184  5212  5345  5387  5588  5632  5653  5796  5861  5862  6012  6082  6107  6245  6316  6372  6374  6404  6411  6530  6558  6814  6910  6959  7001  7020  7175  7180  7322  7407  7548  7844  7947  8022  8080  8437  8868  9207  9365  9641

7th Prize Rs.100/-
0037  0105  0164  0300  0356  0595  0776  0822  0910  0917  0985  1019  1088  1284  1538  1693  1709  1966  2000  2024  2081  2123  2161  2225  2265  2349  2355  2381  2479  2565  2576  2591  2615  2654  2659  2664  2907  2940  3028  3105  3122  3266  3269  3335  3613  3699  4106  4365  4477  4502  4591  4625  4631  4660  4711  4740  4793  4885  4903  5079  5170  5230  5274  5285  5316  5331  5392  5453  5501  5527  5651  5754  5926  5980  5998  6015  6172  6179  6340  6546  6552  6580  6635  6658  6813  6912  7114  7129  7228  7276  7284  7321  7402  7527  7558  7803  7807  7860  7898  7904  7942  7994  8207  8356  8484  8644  8722  8815  8880  8911  9027  9152  9208  9451  9496  9580  9671  9785  9796  9893  9905  9961


NR 380 Result (Today) Date: 17-05-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


PDF Official

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

NA 432775
NC 432775
ND 432775
NE 432775
NF 432775
NG 432775
NH 432775
NJ 432775
NK 432775
NL 432775
NM 432775

NA 432775

NC 432775

ND 432775

NE 432775

NF 432775

NG 432775

NH 432775

NJ 432775

NK 432775

NL 432775

NM 4327752nd Prize Rs.10,00,000/- [10 Lakhs]

NG 222537 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

Agent Name: C N MITHRAN

Agency No.: T 3796

 

 

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) NA 955807 (THIRUVANANTHAPURAM)
2) NB 550957 (PATTAMBI)
3) NC 522814 (NEYYATTINKARA)
4) ND 909345 (IRINJALAKUDA)
5) NE 219099 (THIRUVANANTHAPURAM)
6) NF 369714 (KOTTAYAM)
7) NG 917901 (PUNALUR)
8) NH 100275 (PALAKKAD)
9) NJ 281475 (PAYYANUR)
10) NK 571179 (IDUKKI)
11) NL 570349 (KANNUR)
12) NM 214022 (PALAKKAD)

1) NA 955807 (THIRUVANANTHAPURAM)

2) NB 550957 (PATTAMBI)

3) NC 522814 (NEYYATTINKARA)

4) ND 909345 (IRINJALAKUDA)

5) NE 219099 (THIRUVANANTHAPURAM)

6) NF 369714 (KOTTAYAM)

7) NG 917901 (PUNALUR)

8) NH 100275 (PALAKKAD)

9) NJ 281475 (PAYYANUR)

10) NK 571179 (IDUKKI)

11) NL 570349 (KANNUR)

12) NM 214022 (PALAKKAD)

---
---

---


---


For The Tickets Ending with The Following Numbers


4th Prize Rs.5,000/-
0327  1213  1321  3408  3536  3596  4548  4857  4923  6798  6805  7127  7146  7651  8679  8843  8959  9922
 4th Prize Rs.5,000/-

0327  1213  1321  3408  3536  3596  4548  4857  4923  6798  6805  7127  7146  7651  8679  8843  8959  9922

 

5th Prize Rs.1,000/-

0304  0363  0386  0938  1626  1807  1938  1992  2052  2065  2802  2909  3799  3854  3916  4190  4317  4406  4750  4897  4941  5315  5492  6007  6297  6443  6686  6902  7195  7664  7748  8111  8144  9336  9768  9985

---


---6th Prize Rs.500/-

0112  0264  0275  0342  1034  1373  1381  1393  1439  1475  1496  1508  1546  1637  1811  1815  1830  2292  2449  2585  2688  2693  2768  2924  3024  3117  3130  3162  3212  3681  3881  4069  4308  4329  4496  4542  4584  4842  5016  5184  5212  5345  5387  5588  5632  5653  5796  5861  5862  6012  6082  6107  6245  6316  6372  6374  6404  6411  6530  6558  6814  6910  6959  7001  7020  7175  7180  7322  7407  7548  7844  7947  8022  8080  8437  8868  9207  9365  96417th Prize Rs.100/-

0037  0105  0164  0300  0356  0595  0776  0822  0910  0917  0985  1019  1088  1284  1538  1693  1709  1966  2000  2024  2081  2123  2161  2225  2265  2349  2355  2381  2479  2565  2576  2591  2615  2654  2659  2664  2907  2940  3028  3105  3122  3266  3269  3335  3613  3699  4106  4365  4477  4502  4591  4625  4631  4660  4711  4740  4793  4885  4903  5079  5170  5230  5274  5285  5316  5331  5392  5453  5501  5527  5651  5754  5926  5980  5998  6015  6172  6179  6340  6546  6552  6580  6635  6658  6813  6912  7114  7129  7228  7276  7284  7321  7402  7527  7558  7803  7807  7860  7898  7904  7942  7994  8207  8356  8484  8644  8722  8815  8880  8911  9027  9152  9208  9451  9496  9580  9671  9785  9796  9893  9905  9961

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 
PDF Official

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 12 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 12 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 12 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
12 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 12 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 12 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം