கொல்கத்தா ஃபடாஃபட்

கொல்கத்தா FF, கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்றும் அழைக்கப்படும், சமீபத்திய முடிவுகள்

கொல்கத்தா FataFat விளக்கப்படம்

30/11/2023
469
9
250
7

Old & Previous Result 

29/11/2023
680
4
148
3
358
6
259
6
224
8
348
5
477
8
150
6
28/11/2023
159
5
880
6
367
6
470
1
788
3
346
3
268
6
144
9
27/11/2023
489
1
700
7
190
2
570
2
149
4
590
4
227
1
399
1
26/11/2023
478
9
128
1
389
0
278
7
25/11/2023
138
2
234
9
178
6
677
0
240
6
588
1
579
1
369
8
24/11/2023
460
0
249
5
557
7
567
8
157
3
146
1
469
9
236
1
23/11/2023
350
8
249
5
669
1
168
5
388
9
148
3
890
7
590
4
22/11/2023
379
9
356
4
140
5
289
9
688
2
360
9
167
4
267
5
21/11/2023
140
5
470
1
267
5
235
0
455
4
139
3
499
2
118
0
20/11/2023
568
9
340
7
990
8
340
7
240
6
459
8
200
2
167
4
19/11/2023
356
4
18/11/2023
459
8
156
2
357
5
699
4
359
7
134
8
489
1
778
2
17/11/2023
239
4
478
9
158
4
247
3
566
7
367
6
259
6
139
3
16/11/2023
268
6
256
3
349
6
800
8
167
4
559
5
478
9
469
9
09/11/2023
457
6
490
3
368
7
690
5
168
5
689
3
588
1
268
6
08/11/2023
279
8
480
2
100
1
246
2
589
2
677
0
135
0
690
5
07/11/2023
147
2
235
0
670
3
289
9
366
5
157
3
880
6
149
4
06/11/2023
237
2
269
7
147
2
155
1
580
3
480
2
340
7
899
6
05/11/2023
146
1
390
2
580
3
689
3
04/11/2023
190
0
245
1
440
8
169
6
355
3
349
6
588
1
257
4
03/11/2023
344
1
239
4
238
3
470
1
156
2
148
3
490
3
600
6
02/11/2023
579
1
147
2
245
1
690
5
488
0
390
2
569
0
349
6
01/11/2023
590
4
178
6
489
1
236
1
238
3
449
7
157
3
247
3
31/10/2023
890
7
780
5
247
3
479
0
236
1
157
4
699
4
150
6
30/10/2023
379
9
137
1
567
8
299
0
268
6
456
5
688
2
348
5
29/10/2023
245
1
367
6
347
4
150
6
28/10/2023
350
8
126
9
130
4
290
1
246
2
580
3
660
2
568
9
27/10/2023
380
1
566
7
126
9
270
9
257
4
668
0
239
4
379
9
26/10/2023
360
9
127
0
267
5
357
5
400
4
680
4
456
5
260
8
25/10/2023
280
0
368
7
349
6
166
3
489
1
369
8
267
5
556
6
21/10/2023
568
9
139
3
237
2
278
7
145
0
378
8
250
7
459
8
20/10/2023
367
6
145
0
480
2
460
0
356
4
225
9
378
8
458
7
19/10/2023
268
6
780
5
133
7
169
6
578
0
379
9
145
0
570
2
16/10/2023
248
4
600
6
568
9
160
7
789
4
890
7
158
4
477
8
16/10/2023
567
8
167
4
223
7
790
6
347
4
679
2
470
1
450
9
15/10/2023
399
1
500
5
450
9
230
5
14/10/2023
570
2
336
2
258
5
170
8
360
9
268
8
159
5
348
5
13/10/2023
334
0
689
3
460
0
248
4
249
5
356
4
899
6
246
2
12/10/2023
579
1
590
4
440
8
279
8
479
0
380
1
129
2
477
8
12/10/2023
11/10/2023
169
6
567
8
226
0
569
0
366
5
389
0
258
5
146
1
09/10/2023
125
8
127
0
249
5
367
6
569
0
780
5
499
2
267
5
08/10/2023
358
6
247
3
125
8
137
1
07/10/2023
178
6
459
8
259
6
456
5
569
0
289
9
350
8
113
5
06/10/2023
368
7
125
8
677
0
378
8
478
9
180
9
122
2
247
3
05/10/2023
456
5
678
1
158
4
299
0
349
6
168
5
457
6
399
1
04/10/2023
150
6
567
8
229
3
345
2
679
2
790
6
559
9
900
9
03/10/2023
358
6
570
2
579
1
270
9
890
7
456
5
169
6
689
3
02/10/2023
670
3
113
5
457
6
223
7
459
8
139
3
558
8
160
7
01/10/2023
244
0
234
9
780
5
269
7
Kolkata FF Fatafat Today Result ✔ Sabse Pahle Yaha Par Milta Hai ♛ Live Kolkata Fatafat Chart Dekho ♤ ♦ ♣ Patti Aur Single Ke Sath. 

👉Check full Chart

👉

👉

👉


Kolkata FF Fatafat Result Time Table ?

 • 🤔🤫NEW TIME🤫🤔

  1=10:00🕙

  2=11:30🕦

  3=1:00. 🕐

  4=2:30. 🕝

  5=4:00. 🕓

  6=5:30 🕠

  7=7:00 🕖

  8=8:30.🕤

👌 kolkata ff sabse pahle This is the ✅ kolkata photo fort official ⭐⭐⭐ No# 1✅✅✅ website🌏 for all Kolkata people who want to get fast kolkata ff fatafat result. Here you can see all today and previous all old and new results online free. This is the main page where you can get today result and past 10-day result kolkata photo fort. car accident lawyers dollars billion or trillion $$$$$$. Insurance CAR you can win easily by this website. Insurance policy is very simple. Health insurance companies .Kolkata Fatafat Today Result ❤️  Kolkata FF Result Sabse Pahle Yahi Par Aata Hai ❤️  কলকাতা ফতাফত  ❤️  कोलकाता Fatafat Chart Dekho ❤️  Patti Aur Single Ke Sath Chart 2020-21 ❤️  কলকাতা ff ❤️  কলকাতা ফটাফট ❤️

Kolkata FF ফাতাফত Result Live

kolkata fatafat result  result Satta game is the greatest and most playing game everywhere on the country. Not just single persons of West Bengal play the game yet additionally other state’s kin play it well indeed. This game is unlawful. However, a great many individuals play the game and procure a prespecified reward. This game is likewise similar to Satta game.Assuming you become fruitful to figure the right number, it implies you have won a major measure of cash. On the off chance that not, you have lost all the cash. We just give Kolkata FF Fatafat Result on this entryway. Something more this game played 8 times each day and furthermore refreshes multiple times result. In the wake of playing the game each and every individual who has put away their cash will get inquisitive about their outcome. So they look for their outcome. What’s more, this entryway is the best one for your Kolkata FF Fun Result 2020.

Kolkata FataFat Tips for free

There are a great number of people on YouTube who will make a promise to provide the exact number. But there is no one who can tell the exact number. So never believe in such channels who will make fake promises and left you in a great loss and never give them money. This game is completely based on luck and your own intellect. With the help of Kolkata FF Old Results, you can make some estimates about the upcoming number. And then left it on your luck.

in order to gain the trust of the audience who will follow you and to be able to actually earn money from the blog, you must talk about a specific field, a specific performance and not spend your days switching between different topics. It is important that you choose a field in which you have a wide amount of knowledge and experience, as this is a key factor that makes you present topics and articles that are really useful to the audienc. kolkataff.fun provide you the best free tips.

How to find Kolkata FF Today Result

Here are a very few steps which will help you to find out your game result. Let us have a look at these steps one by one.

 • At first, you have to open this portal.
 • Now on the home page of this portal find out your today game bazi.
 • Then verify the number below that.
 • If it matches your number then you have won the game.

  Kolkata FF Old Result

  On the home page of this satta portal, you will find a large previous record table of the results. In this table, you will become able to find out KolkataFF Old Results of previous days. If you want to check any specific month or day result then simply scroll the page down and in the table find out that day. Now you can see all the results of that day on the table. doing some research on the web, through whatsapp groups, by reading what people are commenting on for example about the field you are going to write about, you can elicit some specific and specific game numbers that help you draw personal characteristics from characters that are well suited to your field,

  Kolkata FF Online Result

  As we all are aware that this game is illegal in west Bengal. Yet millions of people play this game. In the past, this game is played in offline mode. But today with the great progress of the internet this game is also played in online mode.

  Now you can play it through the downloaded application and also check your কলকাতা fatafat Online sitting at your home. One more reason for playing this online is that people think that there is less chance of getting caught by police in online mode. But we want to aware of such people that there is also the same chance of being caught by the police or mob.

  Why People Play kolkata fotafot

  As we have earlier discuss about the people of West Bengal. In West Bengal, there are many poor people who barely earn their daily livings. During the occasion of Durga Pooja and other religious festivals, poor people of the state are not in such a position they can celebrate them. And the reason behind it is very simple that they have not enough money to buy things for their family on that pious or holy day.

  So they try to earn some extra money from Kolkata FF Net org com (the fun game).they  must be closely related to what you will write about, or the field in which you work, and it must be a unique and distinctive name that distinguishes you from other blogs

  kolkata ff fatafat result Today Live Khel Result

  As we have earlier discussed that this game is based on guessing numbers. There is no trick that can tell you about the upcoming result. Not available on any online site or any youtube channel. All those who claim to give you guessing numbers are fake. Here on this page, we will guarantee you one thing that you will find all the information about this game and the result of the game first of all.

  So don’t believe any guesser who take money in the form of membership promises to give you exact numbers. You can easily check KolkataFF Khel Result on this blog daily first of all and get an ideas how to play right number to win Kolkata FF result.

. …..


28/11/2023
159
5
880
6
367
6
470
1
788
3
346
3
268
6
144
9

27/11/2023
489
1
700
7
190
2
570
2
149
4
590
4
227
1
399
1

26/11/2023
478
9
128
1
389
0
278
7

25/11/2023
138
2
234
9
178
6
677
0
240
6
588
1
579
1
369
8

24/11/2023
460
0
249
5
557
7
567
8
157
3
146
1
469
9
236
1

23/11/2023
350
8
249
5
669
1
168
5
388
9
148
3
890
7
590
4

22/11/2023
379
9
356
4
140
5
289
9
688
2
360
9
167
4
267
5

21/11/2023
140
5
470
1
267
5
235
0
455
4
139
3
499
2
118
0

20/11/2023
568
9
340
7
990
8
340
7
240
6
459
8
200
2
167
4

19/11/2023
356
4

18/11/2023
459
8
156
2
357
5
699
4
359
7
134
8
489
1
778
2

17/11/2023
239
4
478
9
158
4
247
3
566
7
367
6
259
6
139
3

16/11/2023
268
6
256
3
349
6
800
8
167
4
559
5
478
9
469
9

09/11/2023
457
6
490
3
368
7
690
5
168
5
689
3
588
1
268
6

08/11/2023
279
8
480
2
100
1
246
2
589
2
677
0
135
0
690
5

07/11/2023
147
2
235
0
670
3
289
9
366
5
157
3
880
6
149
4

06/11/2023
237
2
269
7
147
2
155
1
580
3
480
2
340
7
899
6

05/11/2023
146
1
390
2
580
3
689
3

04/11/2023
190
0
245
1
440
8
169
6
355
3
349
6
588
1
257
4

03/11/2023
344
1
239
4
238
3
470
1
156
2
148
3
490
3
600
6

02/11/2023
579
1
147
2
245
1
690
5
488
0
390
2
569
0
349
6

01/11/2023
590
4
178
6
489
1
236
1
238
3
449
7
157
3
247
3

31/10/2023
890
7
780
5
247
3
479
0
236
1
157
4
699
4
150
6

30/10/2023
379
9
137
1
567
8
299
0
268
6
456
5
688
2
348
5

29/10/2023
245
1
367
6
347
4
150
6

28/10/2023
350
8
126
9
130
4
290
1
246
2
580
3
660
2
568
9

27/10/2023
380
1
566
7
126
9
270
9
257
4
668
0
239
4
379
9

26/10/2023
360
9
127
0
267
5
357
5
400
4
680
4
456
5
260
8

25/10/2023
280
0
368
7
349
6
166
3
489
1
369
8
267
5
556
6

21/10/2023
568
9
139
3
237
2
278
7
145
0
378
8
250
7
459
8

20/10/2023
367
6
145
0
480
2
460
0
356
4
225
9
378
8
458
7

19/10/2023
268
6
780
5
133
7
169
6
578
0
379
9
145
0
570
2

16/10/2023
248
4
600
6
568
9
160
7
789
4
890
7
158
4
477
8

16/10/2023
567
8
167
4
223
7
790
6
347
4
679
2
470
1
450
9

15/10/2023
399
1
500
5
450
9
230
5

14/10/2023
570
2
336
2
258
5
170
8
360
9
268
8
159
5
348
5

13/10/2023
334
0
689
3
460
0
248
4
249
5
356
4
899
6
246
2

12/10/2023
579
1
590
4
440
8
279
8
479
0
380
1
129
2
477
8

12/10/2023

11/10/2023
169
6
567
8
226
0
569
0
366
5
389
0
258
5
146
1

09/10/2023
125
8
127
0
249
5
367
6
569
0
780
5
499
2
267
5

08/10/2023
358
6
247
3
125
8
137
1

07/10/2023
178
6
459
8
259
6
456
5
569
0
289
9
350
8
113
5

06/10/2023
368
7
125
8
677
0
378
8
478
9
180
9
122
2
247
3

05/10/2023
456
5
678
1
158
4
299
0
349
6
168
5
457
6
399
1

04/10/2023
150
6
567
8
229
3
345
2
679
2
790
6
559
9
900
9

03/10/2023
358
6
570
2
579
1
270
9
890
7
456
5
169
6
689
3

02/10/2023
670
3
113
5
457
6
223
7
459
8
139
3
558
8
160
7

01/10/2023
244
0
234
9
780
5
269
7

👉Check full Chart


👉


👉


👉


Kolkata FF Fatafat Result Time Table ?

 • 🤔🤫NEW TIME🤫🤔

  1=10:00🕙

  2=11:30🕦

  3=1:00. 🕐

  4=2:30. 🕝

  5=4:00. 🕓

  6=5:30 🕠

  7=7:00 🕖

  8=8:30.🕤

NO. OF ROUNDTiming
Round # 110:30 AM
Round # 212:00 PM
Round # 301:30 PM
Round # 403:00 PM
Round # 504:30 PM
Round # 606:00 PM
Round # 707:30 PM
Round # 809:00 PM

கொல்கத்தா FF குறிப்புகள்

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் அல்லது கொல்கத்தா FF இல் வெற்றி பெறுவதற்கான உங்கள் வாய்ப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் உத்திகளைத் தேடுகிறீர்களா? மேலும் பார்க்க வேண்டாம்! உங்கள் விளையாட்டை மேம்படுத்தவும் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கவும் உதவும் சில மதிப்புமிக்க கொல்கத்தா ஃபட்டாஃபட் குறிப்புகள் இங்கே உள்ளன. கொல்கத்தா எஃப்எஃப், கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது நகரத்தில் பிரபலமான லாட்டரி விளையாட்டு. நீங்கள் ஒவ்வொரு சுற்றிலும் வெற்றிபெற விரும்பினால், இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொல்கத்தா FF குறிப்புகளுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்.

கொல்கத்தா எஃப்எஃப், கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு பிரபலமான லாட்டரி-பாணி விளையாட்டு ஆகும், இது எண்களின் சரியான வரிசையை யூகிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. விளையாட்டை விளையாடுவதற்கான சில உதவிக்குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு வழங்க முடியும் என்றாலும், விளையாட்டை விளையாடுவது பொறுப்புடன் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம், மேலும் வெற்றிக்கான உத்தரவாதமான உத்திகள் எதுவும் இல்லை.

 1. Rஉச்சரிக்கப்பட்ட எண்கள்: கொல்கத்தா எஃப்எஃப் இல், முதல் எண் அறிவிக்கப்பட்டால், இரண்டாவது எண் பெரும்பாலும் முதல் எண்ணின் ரிப்பீட் ஆக அதிக வாய்ப்பு உள்ளது. இதேபோல், மூன்றாவது எண் அறிவிக்கப்பட்டால், நான்காவது எண் மூன்றாவது எண்ணின் மறுதொடக்கமாக இருக்கலாம். இந்த வடிவத்தை ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது எண்களுக்கு இடையில், அதே போல் ஏழாவது மற்றும் எட்டாவது எண்களுக்கு இடையில் காணலாம். இது ஒரு முட்டாள்தனமான முறை இல்லை என்றாலும், விளையாட்டில் இது ஒரு பொதுவான கவனிப்பு.
 2. எண்களை குழுக்களாகப் பிரித்தல்: நீங்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடிய மற்றொரு உத்தி எண்களை இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிப்பது: குறைந்த எண்கள் (0 முதல் 4 வரை) மற்றும் அதிக எண்கள் (5 முதல் 9 வரை). அறிவிக்கப்பட்ட எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், கீழ் குழுவிலிருந்து ஒரு எண்ணையும், உயர் குழுவிலிருந்து ஒரு எண்ணையும் தேர்ந்தெடுக்க முயற்சிக்கவும். இந்த அணுகுமுறை நீங்கள் பல எண்களை உள்ளடக்கியிருப்பதை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் வெற்றிகரமான கலவையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்

கொல்கத்தா FF குறிப்புகள்: பார்த்து வெற்றி பெறுங்கள்! (*ஒவ்வொரு சுற்றுக்கான உதவிக்குறிப்புகளையும் இங்கே காணலாம்)

நீங்கள் கொல்கத்தா ஃபட்டாஃபட் நிபுணராக வேண்டும் என நினைத்தால், கொல்கத்தா FF டிப்ஸ் வீடியோக்களைப் பார்க்க வேண்டும். இந்த வீடியோக்கள் மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளையும் உத்திகளையும் உங்களுக்கு வழங்குகின்றன. கொல்கத்தா எஃப்.எஃப் ராஜா மற்றும் கொல்கத்தா ஃபடாஃபத் கோஸ்வாமி ஆகியோர் வெற்றிகரமான உத்திகள் குறித்த நிபுணர் ஆலோசனைகளை வழங்கும் புகழ்பெற்ற ஆளுமைகள். அவர்கள் கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் பழைய பதிவுகள் மற்றும் பேனல் விளக்கப்படங்களை பகுப்பாய்வு செய்து ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் சிறந்த உதவிக்குறிப்புகளைக் கொண்டு வருகிறார்கள்.

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் அதிர்ஷ்ட எண்

வெற்றிக்கான ரகசியத்தைத் திறத்தல் கொல்கத்தாவில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் Fatafat அதிர்ஷ்ட எண். அதிர்ஷ்ட எண் உங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை கணிசமாக பாதிக்கும். அன்றைய கொல்கத்தா ஃபட்டாஃபட் அதிர்ஷ்ட எண்ணுடன் புதுப்பித்த நிலையில் இருங்கள், ஏனெனில் இது விளைவுகளை தீர்மானிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கொல்கத்தா எஃப்.எஃப் கோஷ் பாபா மற்றும் போஜ் பாபு ஃபடாஃபட் ஆகியோர் தங்களின் துல்லியமான கணிப்புகளுக்காக நன்கு அறியப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களின் நம்பகமான அதிர்ஷ்ட எண்களுடன் உங்களுக்கு வழிகாட்ட முடியும்.

கொல்கத்தா நேர பஜார்

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் தவிர மற்றொரு கவர்ச்சிகரமான விருப்பம், கொல்கத்தா டைம் பஜார் ஒரு பிரபலமான லாட்டரி விளையாட்டு. வெவ்வேறு வழிகளை ஆராய்வதில் நீங்கள் ஆர்வமாக இருந்தால், கொல்கத்தா டைம் பஜாரில் உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை முயற்சி செய்யலாம். கொல்கத்தா ஃபடாஃபட்டைப் போலவே, உங்கள் வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க கொல்கத்தா டைம் பஜார் உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் உத்திகளைக் காணலாம். கொல்கத்தா பேனல் சார்ட் மற்றும் கொல்கத்தா எஃப்எஃப் பழைய முடிவுகள் விளையாட்டை சிறப்பாக புரிந்துகொள்வதற்கும் வெற்றிகரமான நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் மதிப்புமிக்க ஆதாரங்கள்.

கொல்கத்தா ஃபடாபட் கோஷ் பாபு

கொல்கத்தா எஃப்.எஃப் சமூகத்தில் புகழ்பெற்ற நபரான கோஷ் பாபு, வெற்றி வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க உதவிக்குறிப்புகள் மற்றும் உத்திகளை வழங்குவதில் பெயர் பெற்றவர். பல வீரர்கள் தங்கள் விளையாட்டை மேம்படுத்த மற்றும் அவர்களின் வெற்றி திறனை மேம்படுத்த அவரது நிபுணத்துவத்தை நாடுகிறார்கள். கோஷ் பாபுவின் உதவிக்குறிப்புகள் மிகவும் விரும்பப்படுகின்றன மற்றும் கொல்கத்தா FF ஆர்வலர்களிடையே அடிக்கடி பகிரப்படுகின்றன. இந்த உதவிக்குறிப்புகள் சரியான எண்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கும் விளையாட்டின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் கருவியாக இருக்கும்.

kolkata ff ghosh babu giving tips and calculating the results of kolkata fatafat ghosh babu
Kolkata ff Ghosh babu tips

கொல்கத்தா FataFat குறிப்புகள் கோஷ் பாபு

கொல்கத்தா FataFat டிப்ஸ் கோஷ் பாபுவை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு தானியங்கி எண் ஜெனரேட்டரை நாங்கள் உருவாக்கினோம் 3 முறைகள் உள்ளன

முறை 1: முந்தைய தரவுகளின் அடிப்படையில் அதிர்ஷ்ட எண் ஜெனரேட்டர்

இந்த முறையில், கோஷ் பாபு அதிர்ஷ்ட எண்களை உருவாக்க தரவு பகுப்பாய்வு சக்தியைப் பயன்படுத்துகிறார். நிகழ்வின் அதிர்வெண் மற்றும் எண் வரிசைகள் போன்ற காரணிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, முந்தைய விளையாட்டு முடிவுகளின் வடிவங்கள் மற்றும் போக்குகளை அவர் உன்னிப்பாகப் படிக்கிறார். இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், வரவிருக்கும் டிராக்களில் தோன்றுவதற்கான அதிக நிகழ்தகவு கொண்ட எண்களின் தொகுப்பை கோஷ் பாபு வீரர்களுக்கு வழங்குகிறார்.

Select The Number Combination You want And Click The Button To Generate your lucky Kolkata Fatafat Number

முறை 2: 8 டிராக்களுக்கு இடையில் காட்டப்பட்ட முந்தைய எண்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது

கோஷ் பாபுவின் இரண்டாவது முறை, முந்தைய எட்டு டிராக்களில் காட்டப்பட்ட எண்களை பகுப்பாய்வு செய்வதாகும். இந்தக் காலக்கெடுவுக்குள் எண்களின் வரிசையை கவனமாக ஆராய்வதன் மூலம், மீண்டும் மீண்டும் வரக்கூடிய வடிவங்கள் அல்லது தொடர்ச்சியான இலக்கங்களை அவர் அடையாளம் காட்டுகிறார். வீரர்கள் தங்கள் தேர்வில் இந்த குறிப்பிட்ட எண்களைக் கருத்தில் கொள்ள பரிந்துரைப்பதன் மூலம், கோஷ் பாபு அவர்கள் ஜாக்பாட் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார்.

Generate Your Lucky Kolkata Fatafat Numberமுறை 3: முந்தைய தேதியின் அனைத்து 8 முடிவுகளையும் மூன்றாவது முறையில் பயன்படுத்துதல்

முந்தைய தேதியிலிருந்து எட்டு டிராக்களின் முடிவுகளையும் கூர்ந்து கவனிக்குமாறு கோஷ் பாபு வீரர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார். வெற்றி எண்கள் மற்றும் அவற்றின் தோற்றத்தின் வரிசையை முழுமையாகப் படிப்பதன் மூலம், எதிர்கால விளைவுகளைக் கணிக்கப் பயன்படுத்தக்கூடிய மறைக்கப்பட்ட வடிவங்கள் அல்லது தொடர்புகளை அவர் வெளிப்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். இந்த நுண்ணறிவுகளை அவர்களின் எண் தேர்வில் இணைப்பதன் மூலம், வீரர்கள் சாதகமான முடிவுகளை அடைவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

Generate Your Lucky Kolkata Fatafat Number

கொல்கத்தா எஃப்எஃப், கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கொல்கத்தா நகரத்திற்குள் பரவலாக ரசிக்கப்படும் லாட்டரி விளையாட்டு ஆகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், இந்த விளையாட்டு அதன் நேரடியான தன்மை மற்றும் லாபகரமான பரிசு வழங்கல் காரணமாக பெருகிய முறையில் பிரபலமாகி வருகிறது. இந்த விளையாட்டு ‘கொல்கத்தா சத்தா மட்கா’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் அனைத்து வயதினரும் விளையாடுகிறார்கள். 1 முதல் 100 வரையிலான சரியான எண்ணை யூகிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த விளையாட்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள பலருக்கு விருப்பமான பொழுதுபோக்காக மாறியுள்ளது.

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்பது கொல்கத்தா FF (Fatafat) எனப்படும் கொல்கத்தாவில் பிரபலமான லாட்டரி விளையாட்டு ஆகும். இது பரவலாக விளையாடப்படுகிறது மற்றும் ரொக்கப் பரிசுகளை வெல்வதில் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை முயற்சிக்கும் ஏராளமான பங்கேற்பாளர்களை ஈர்க்கிறது. அதன் எளிமை மற்றும் கணிசமான அளவு பணத்தை வெல்வதற்கான சாத்தியக்கூறு காரணமாக இந்த விளையாட்டு பெரும் புகழ் பெற்றது. கொல்கத்தா FF ஆனது, கிடைக்கக்கூடிய விருப்பங்களில் இருந்து சரியான எண்ணை யூகிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் பங்கேற்பாளர்கள் அதற்கேற்ப பந்தயம் கட்டுகிறார்கள்.

கொல்கத்தா எஃப்எஃப் பல்வேறு விளக்கப்படங்களையும் முடிவுகளையும் வழங்குகிறது, இது விளையாட்டின் முந்தைய முடிவுகளைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. வீரர்கள் தங்கள் எண் தேர்வு செயல்முறைக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வடிவங்கள் அல்லது போக்குகளை அடையாளம் காண இந்த விளக்கப்படங்கள் மற்றும் முடிவுகளை அடிக்கடி பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள். வரலாற்றுத் தரவைப் படிப்பதன் மூலம், பங்கேற்பாளர்கள் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்கலாம் மற்றும் வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கலாம்.

kolkata fatafat goswami gives kolkata fatafat result old building of kolkata photo fort
kolkata fatafat goswami

கொல்கத்தா எஃப்எஃப் தவிர, பாம்பே ஃபடாஃபட் மற்றும் டெல்லி ஃபடாஃபட் போன்ற லாட்டரி விளையாட்டுகள் அந்தந்த பிராந்தியங்களில் பிரபலமாக உள்ளன. இந்த கேம்கள் ஒரே மாதிரியான வடிவமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன, பங்கேற்பாளர்கள் பந்தயம் வைக்கலாம் மற்றும் ரொக்கப் பரிசுகளை வெல்வதில் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை முயற்சி செய்யலாம். ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் அதன் சொந்த விதிகள் மற்றும் உத்திகள் இருந்தாலும், முக்கிய நோக்கம் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் – வெற்றி எண்களை சரியாக யூகிக்க. இந்த லாட்டரி கேம்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஆபத்தை உள்ளடக்கியது என்பதையும், வெற்றி என்பது வாய்ப்பின் அடிப்படையிலானது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். பொறுப்புடன் விளையாடுவது மற்றும் ஒருவரது சக்திக்கு உட்பட்டு விளையாடுவது நல்லது. உதவிக்குறிப்புகள், விளக்கப்படங்கள் மற்றும் உத்திகள் வழிகாட்டுதலை வழங்க முடியும் என்றாலும், எந்த லாட்டரி விளையாட்டிலும் வெற்றி பெறுவதற்கான உத்தரவாதம் இல்லை.

மொத்தத்தில், கொல்கத்தா FF மற்றும் பிற ஒத்த லாட்டரி விளையாட்டுகள் தனிநபர்கள் தங்கள் அதிர்ஷ்டத்தை சோதித்து ரொக்கப் பரிசுகளை வெல்வதற்கு ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை வழங்குகின்றன. கோஷ் பாபு போன்ற அனுபவமிக்க வீரர்களின் ஈடுபாடு மற்றும் தரவரிசைகள் மற்றும் முடிவுகள் கிடைப்பது ஆகியவை விளையாட்டிற்கு உத்தியின் ஒரு அங்கத்தை சேர்க்கின்றன. இருப்பினும், இந்த விளையாட்டுகளை எச்சரிக்கையுடன் அணுகுவது மற்றும் வெற்றிக்கு உத்தரவாதம் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம்.

kolkata ff fatafat result transforming the modern Kolkata
kolkata ff fatafat result in cyberpunk
ghosh babu kolkata fatafat modren place where ghosh babu kolkata fatafat live
Ghosh babu kolkata fatafat modren place

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் லாட்டரியை எப்படி விளையாடுவது

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் விளையாட்டு விளையாடுவது மிகவும் எளிமையானது. பங்கேற்பாளர்கள் 1 முதல் 100 வரையிலான எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சரியான எண்ணை வெற்றிகரமாக யூகிக்கும் நபர் விளையாட்டின் வெற்றியாளராக வெளிப்படுவார். ஆட்டம் தினமும் இரண்டு முறை நடத்தப்படுகிறது, காலையிலும் மாலையிலும் டிராக்கள் நடைபெறும். ஆட்டம் தொடங்கும் முன் வீரர்கள் எண்ணை யூகிக்க வேண்டும். கேம் லாட்டரி முறையில் இயங்குகிறது, இதில் வெற்றிபெறும் எண்கள் சீரற்ற செயல்முறை மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்கள் அல்லது முகவர்களிடம் இருந்து விளையாட்டுக்கான டிக்கெட்டுகளை வீரர்கள் வாங்கலாம்.

கொல்கத்தா FF முடிவுகள் அறிவிக்கும் கால அட்டவணை

கொல்கத்தா FF முடிவுகள் தினமும் இரண்டு முறை வெளியிடப்படும், காலையிலும் மாலையிலும் அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகின்றன. காலை ஆட்டத்தின் முடிவு 10:00 மணிக்கும், மாலை ஆட்டத்தின் முடிவுகள் இரவு 8:00 மணிக்கும் அறிவிக்கப்படும். முடிவுகள் பல்வேறு ஆன்லைன் தளங்களில் அறிவிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மையங்களிலும் காட்டப்படும்.

லாட்டரி சீட்டுகளை எங்கே பெறுவது

அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்கள் அல்லது முகவர்கள் கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் லாட்டரி சீட்டுகளை விற்க உதவுகிறார்கள். கொல்கத்தா நகரம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கின்றன. பல்வேறு இணையதளங்களிலும் டிக்கெட்டுகள் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன. ஆட்டம் தொடங்கும் முன் வீரர்கள் டிக்கெட்டுகளை வாங்க வேண்டும்.

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட்டில் நீங்கள் எவ்வளவு வெல்ல முடியும்? கொல்கத்தா ஃபடாஃபட்டில் இருந்து வெல்லக்கூடிய தொகை, வீரர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வசூலித்த பணத்தின் அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். வெற்றி பெறுவதற்கான பரிசுத் தொகையானது கணிசமான தொகையை எட்டும், இது ரூ. 1,00,000 அல்லது அதற்கு மேல்.. வீரர்கள் அவர்கள் செய்யும் சரியான யூகங்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் சிறிய தொகைகளை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. ஆட்டத்தின் முடிவுடன் வெற்றித் தொகையும் அறிவிக்கப்படும்.

கொல்கத்தா எஃப்ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

கொல்கத்தா FF முடிவுகளைக் கணக்கிடுவது எண்களின் சீரற்ற தேர்வை உள்ளடக்கியது. கேம் வாய்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மேலும் வெற்றி எண்களை துல்லியமாக கணிக்க குறிப்பிட்ட கணக்கீடு முறை எதுவும் இல்லை. வெற்றிபெறும் எண்கள் பொதுவாக லாட்டரி முறையின் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன, இதில் எட்டு எண்களின் சீரற்ற கலவையானது 0 முதல் 9 வரை தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

கொல்கத்தா எஃப்எஃப் விளையாட, நீங்கள் வெவ்வேறு எண்களின் சேர்க்கைகளைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் சவால்களை வைக்கலாம். நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த கலவையானது வெற்றிகரமான கலவையுடன் பொருந்தினால், நீங்கள் விளையாட்டில் வெற்றி பெறுவீர்கள். இருப்பினும், கொல்கத்தா எஃப்எஃப் என்பது அதிர்ஷ்டத்தின் விளையாட்டு என்பதை நினைவில் கொள்வது முக்கியம், மேலும் வெற்றி எண்களைத் தீர்மானிக்க உத்தரவாதமான உத்தி அல்லது கணக்கீடு எதுவும் இல்லை.

kolkata fatafat result and kolkata fatafat tips today. four bengali people outside kolkata ff office
kolkata fatafat tips today

கொல்கத்தா FataFat பழைய முடிவு தகவல்

லாட்டரியின் பெயர்கொல்கத்தா ஃபதாஃபட் லாட்டரி
லாட்டரிக்கு பின்னால் உள்ள அமைப்புஜாட்கலோட்டேரி.இன்
எங்கிருந்து லாட்டரி ஓடுகிறதுகொல்கத்தா இந்தியா
விளையாட்டு வகைலாட்டரி சத்தா
லாட்டரி சீட்டின் விலை₹ 10/-
லாட்டரி சீட்டின் வெற்றி விலை₹ 1 கோடி
எங்கிருந்து வாங்குவதுமேற்கு வங்க லாட்டரி கடை
முடிவு அறிவிப்பு8 சுற்று
முடிவு நேரத்தை அறிவிக்கிறதுஒரு நாளைக்கு 8 முறை
கொல்கத்தா எஃப் முடிவு அறிவிப்புநிகழ்நிலை

நன்மை தீமைகள்

மற்ற லாட்டரி விளையாட்டைப் போலவே, கொல்கத்தா ஃபட்டாஃபட் அதன் நன்மை தீமைகளையும் கொண்டுள்ளது. கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் விளையாடுவதன் நன்மை என்னவென்றால், இது விளையாடுவதற்கு மிகவும் எளிமையான விளையாட்டு மற்றும் சிறப்பு திறன்கள் எதுவும் தேவையில்லை. இந்த விளையாட்டு கூடுதலாக வெற்றி எண்ணை துல்லியமாக யூகிக்கும் வீரர்களுக்கு கணிசமான வெகுமதிகளை வழங்குகிறது.. கேம் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு முறை விளையாடப்படுகிறது, அதாவது வீரர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வெற்றி பெற இரண்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன.

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் விளையாடுவதன் தீமைகள் என்னவென்றால், இது வாய்ப்பு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் விளையாட்டு. ஆட்டத்தின் முடிவின் மீது வீரர்களுக்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை மற்றும் அவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை மட்டுமே நம்ப முடியும். சில நபர்களுக்கு, விளையாட்டு போதைப்பொருளாக மாறலாம், இதனால் அவர்கள் உத்தேசித்துள்ள செலவு வரம்புகளை மீறலாம் மற்றும் அவர்கள் இழக்கும் பணத்தை விட அதிக பணத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படும்.

FAQ

ஆம், கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்பது மேற்கு வங்காளத்தின் கொல்கத்தா நகரில் விளையாடப்படும் ஒரு சட்ட விளையாட்டு.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்கள் அல்லது முகவர்கள் கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் டிக்கெட்டுகளை விற்பதற்கு பொறுப்பாவார்கள்.. டிக்கெட்டுகள் பல்வேறு இணையதளங்களில் ஆன்லைனில் கிடைக்கின்றன.

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் வென்ற தொகையானது வீரர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் சேகரிக்கப்பட்ட பணத்தின் அளவைப் பொறுத்து மாறுபடும். வெற்றி பெறுவதற்கான பரிசுத் தொகையானது கணிசமான தொகையை எட்டும், இது ரூ. 1,00,000 அல்லது அதற்கு மேல்.

முடிவுரை

கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் என்பது நன்கு அறியப்பட்ட லாட்டரி விளையாட்டு ஆகும், இது மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள கொல்கத்தா நகரில் குறிப்பிடத்தக்க பிரபலத்தைப் பெற்றுள்ளது. அதன் எளிமை மற்றும் கவர்ச்சிகரமான வெகுமதிகள் காரணமாக, விளையாட்டு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பிரபலமடைந்து வருகிறது. 1 முதல் 100 வரையிலான சரியான எண்ணை யூகிப்பதை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த விளையாட்டு கொல்கத்தாவில் உள்ள பலருக்கு விருப்பமான பொழுதுபோக்காக மாறியுள்ளது.

விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அதிக வெகுமதிகளை வழங்கும் அதே வேளையில், இது வாய்ப்பு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தின் விளையாட்டு என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். ஆட்டத்தின் முடிவில் வீரர்களுக்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லை, மேலும் அவர்கள் இழக்கக் கூடிய பணத்தில் மட்டுமே விளையாட வேண்டும். பாதுகாப்பான மற்றும் பாதுகாப்பான கேமிங் அனுபவத்தை உறுதிசெய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலர்கள் மற்றும் முகவர்களிடமிருந்து டிக்கெட்டுகளை வாங்குவதும் முக்கியம்.

சாராம்சத்தில், கொல்கத்தா ஃபடாஃபட் ஒரு பொழுதுபோக்கு மற்றும் பரபரப்பான கேம் ஆகும், இது பங்கேற்பாளர்களுக்கு கணிசமான வெகுமதிகளை வெல்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. ஆயினும்கூட, விளையாட்டில் பொறுப்புடன் ஈடுபடுவது மற்றும் எதிர்மறையான விளைவுகளைத் தடுக்க எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது முக்கியம். எனவே, நீங்கள் கொல்கத்தாவில் இருந்து, சில வேடிக்கை மற்றும் உற்சாகத்தைத் தேடுகிறீர்களானால், கொல்கத்தா ஃபட்டாபட்டை முயற்சித்துப் பாருங்கள், ஆனால் எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் விளையாடுவதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.