കേരള ലോട്ടറി ഫലം 23 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ് Karunya KR 659 Official Result

പഴയ കേരള ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഫലം Karunya KR 659 Official Result

ഫലം

1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]

KX 505251 (KATTAPPANA)

Agent Name: PONNAPPAN PADANAYIL
Agency No.: Y 4244


Agent Name: PONNAPPAN PADANAYIL
Agency No.: Y 4244---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

KN 505251
KO 505251
KP 505251
KR 505251
KS 505251
KT 505251
KU 505251
KV 505251
KW 505251
KY 505251
KZ 5052512nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]

KR 275205 (ADIMALY)

Agent Name: P K DINESH
Agency No.: Y 2425


Agent Name: P K DINESH
Agency No.: Y 24253rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 

---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0172  0203  0477  0727  1530  2080  2408  3380  3692  4078  4980  7092  7272  7654  8027  8114  8441  8544

5th Prize Rs.2,000/-
0091  0343  0378  0840  0945  1218  3080  3146  5841  7596
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0865  1548  2019  3193  4569  5027  6456  6895  7113  7558  8002  8121  8125  9775
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0004  0022  0137  0146  0154  0222  0535  1091  1128  1157  1250  1343  1429  1475  1580  1828  1864  1889  1914  2065  2098  2118  2142  2157  2572  2754  2866  2953  3120  3215  3407  3642  3764  3835  3882  3902  3924  3951  4505  4551  4869  5084  5139  5326  5485  5487  5773  5954  6259  6269  6282  6291  6361  6416  6708  6837  6898  6987  7232  7241  7263  7282  7366  7369  7385  7484  7953  8210  8268  8287  8307  8373  8790  8795  9059  9060  9265  9415  9503  9967
 
8th Prize Rs.100/- 
0005  0076  0115  0344  0364  0439  0574  0585  0607  0847  1002  1222  1284  1393  1494  1567  1609  1671  1722  1868  1888  1911  1965  2073  2209  2433  2439  2489  2510  2549  2566  2655  2676  2714  2728  2745  2797  2808  2847  3027  3122  3277  3301  3516  3698  3718  3806  3862  4030  4187  4246  4412  4468  4486  4565  4831  5031  5175  5222  5458  5544  5740  5795  5876  5898  5961  6031  6062  6069  6072  6133  6276  6294  6299  6379  6389  6460  6557  6561  6587  6660  6901  6947  6962  7003  7066  7082  7114  7162  7185  7259  7287  7357  7525  7579  7809  7896  8056  8099  8161  8173  8357  8391  8474  8785  8798  8868  8927  8957  8975  9067  9206  9229  9375  9377  9378  9445  9462  9495  9499  9785  9796  9834  9970

KR 659 Result (Today) Date: 22-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDF
Next Karunya Lottery KR 660 Draw on 29.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---
---

---


---


4th Prize Rs.5,000/-   

0172  0203  0477  0727  1530  2080  2408  3380  3692  4078  4980  7092  7272  7654  8027  8114  8441  85445th Prize Rs.2,000/-

0091  0343  0378  0840  0945  1218  3080  3146  5841  7596

 

6th Prize Rs.1,000/-  

0865  1548  2019  3193  4569  5027  6456  6895  7113  7558  8002  8121  8125  9775

---


---

7th Prize Rs.500/-   

0004  0022  0137  0146  0154  0222  0535  1091  1128  1157  1250  1343  1429  1475  1580  1828  1864  1889  1914  2065  2098  2118  2142  2157  2572  2754  2866  2953  3120  3215  3407  3642  3764  3835  3882  3902  3924  3951  4505  4551  4869  5084  5139  5326  5485  5487  5773  5954  6259  6269  6282  6291  6361  6416  6708  6837  6898  6987  7232  7241  7263  7282  7366  7369  7385  7484  7953  8210  8268  8287  8307  8373  8790  8795  9059  9060  9265  9415  9503  9967

 

8th Prize Rs.100/- 

0005  0076  0115  0344  0364  0439  0574  0585  0607  0847  1002  1222  1284  1393  1494  1567  1609  1671  1722  1868  1888  1911  1965  2073  2209  2433  2439  2489  2510  2549  2566  2655  2676  2714  2728  2745  2797  2808  2847  3027  3122  3277  3301  3516  3698  3718  3806  3862  4030  4187  4246  4412  4468  4486  4565  4831  5031  5175  5222  5458  5544  5740  5795  5876  5898  5961  6031  6062  6069  6072  6133  6276  6294  6299  6379  6389  6460  6557  6561  6587  6660  6901  6947  6962  7003  7066  7082  7114  7162  7185  7259  7287  7357  7525  7579  7809  7896  8056  8099  8161  8173  8357  8391  8474  8785  8798  8868  8927  8957  8975  9067  9206  9229  9375  9377  9378  9445  9462  9495  9499  9785  9796  9834  9970
Next Karunya Lottery KR 660 Draw on 29.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram
Kerala Lotteries Releases Rs 80 Lakhs Karunya Lottery Result. Check Here
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 23 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 23 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 23 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
23 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 23 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 23 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം