കേരള ലോട്ടറി ഫലം 8 ദിവസം പഴക്കമുള്ള Nirmal NR 356 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Nirmal NR 356 Official Result

ഫലം


---

അക്ഷയ.എ.കെ.627
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 26/11/2023 Akshaya AK 627 Winners Numbers1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
AG 137452 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No.: T 2356
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
AA 137452
AB 137452
AC 137452
AD 137452
AE 137452
AF 137452
AH 137452
AJ 137452
AK 137452
AL 137452
AM 137452

2nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]
AD 607495 (IDUKKI)
Agent Name: SAJIMON M
Agency No.: Y 3026

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) AA 555862 (MALAPPURAM)
2) AB 555995 (MALAPPURAM)
3) AC 673735 (NEYYATTINKARA)
4) AD 697793 (ATTINGAL)
5) AE 982495 (PALAKKAD)
6) AF 595430 (ALAPPUZHA)
7) AG 978715 (ADIMALY)
8) AH 883500 (NEYYATTINKARA)
9) AJ 241800 (PALAKKAD)
10) AK 253761 (KOLLAM)
11) AL 161445 (PALAKKAD)
12) AM 594070 (ALAPPUZHA)

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
AG 137452 (THIRUVANANTHAPURAM)

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]

AG 137452 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: P THANKARAJAN
Agency No.: T 2356

Agent Name: P THANKARAJAN

Agency No.: T 2356

---

---

---

Consolation Prize Rs.8,000/-

AA 137452
AB 137452
AC 137452
AD 137452
AE 137452
AF 137452
AH 137452
AJ 137452
AK 137452
AL 137452
AM 137452

AA 137452

AB 137452

AC 137452

AD 137452

AE 137452

AF 137452

AH 137452

AJ 137452

AK 137452

AL 137452

AM 1374522nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]

AD 607495 (IDUKKI)

Agent Name: SAJIMON M
Agency No.: Y 3026

Agent Name: SAJIMON M

Agency No.: Y 30263rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) AA 555862 (MALAPPURAM)
2) AB 555995 (MALAPPURAM)
3) AC 673735 (NEYYATTINKARA)
4) AD 697793 (ATTINGAL)
5) AE 982495 (PALAKKAD)
6) AF 595430 (ALAPPUZHA)
7) AG 978715 (ADIMALY)
8) AH 883500 (NEYYATTINKARA)
9) AJ 241800 (PALAKKAD)
10) AK 253761 (KOLLAM)
11) AL 161445 (PALAKKAD)
12) AM 594070 (ALAPPUZHA)

1) AA 555862 (MALAPPURAM)
2) AB 555995 (MALAPPURAM)
3) AC 673735 (NEYYATTINKARA)
4) AD 697793 (ATTINGAL)
5) AE 982495 (PALAKKAD)
6) AF 595430 (ALAPPUZHA)
7) AG 978715 (ADIMALY)
8) AH 883500 (NEYYATTINKARA)
9) AJ 241800 (PALAKKAD)
10) AK 253761 (KOLLAM)
11) AL 161445 (PALAKKAD)
12) AM 594070 (ALAPPUZHA)

1) AA 555862 (MALAPPURAM)

2) AB 555995 (MALAPPURAM)

3) AC 673735 (NEYYATTINKARA)

4) AD 697793 (ATTINGAL)

5) AE 982495 (PALAKKAD)

6) AF 595430 (ALAPPUZHA)

7) AG 978715 (ADIMALY)

8) AH 883500 (NEYYATTINKARA)

9) AJ 241800 (PALAKKAD)

10) AK 253761 (KOLLAM)

11) AL 161445 (PALAKKAD)

12) AM 594070 (ALAPPUZHA)

---
---
for the Tickets ending with the following numbers
 
4th Prize Rs.5,000/-
0123  1023  2254  2553  2971  4066  4530  5058  5190  5857  6017  6322  7609  8400  8603  8845  9606  9937
 
5th Prize Rs.2,000/-
2472  6184  6885  6987  7250  9100  9715
 
6th Prize Rs.1,000/-
0059  1492  2221  2356  2855  3078  3313  3522  4168  4451  4748  5429  5561  5852  6213  6425  6430  6945  6967  7019  8502  9298  9406  9419  9786  9926
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0028  0282  0385  0399  0505  0737  0816  0847  1007  1214  1271  1483  1674  1846  2132  2331  2458  2539  2576  2582  2717  2777  2989  3107  3119  3179  3186  3458  3686  3777  4032  4041  4542  4707  4736  4776  4946  4967  5117  5522  5623  5877  6122  6158  6164  6199  6252  6519  6539  6678  6711  6824  6906  7040  7151  7212  7275  7627  7780  7953  7973  8427  8457  8628  8678  8717  8970  9268  9301  9497  9629  9808
 
8th Prize Rs.100/- 
0163  0269  0348  0396  0404  0485  0533  0556  0586  0676  0686  0881  0971  1216  1321  1324  1481  1571  1631  1742  1820  2081  2234  2344  2387  2428  2442  2462  2596  2627  2643  2644  2922  2938  3033  3287  3361  3362  3453  3474  3596  3669  3797  3824  3867  3871  3892  3932  3955  3974  4045  4214  4334  4336  4428  4461  4497  4520  4610  4680  4708  4797  4904  5020  5186  5256  5314  5438  5455  5571  5617  5848  5910  5966  5999  6179  6263  6269  6324  6523  6543  6632  6662  6724  6814  6929  7047  7078  7095  7217  7292  7352  7419  7557  7668  7692  7694  7785  7947  8049  8189  8328  8339  8382  8426  8468  8699  8801  8841  8866  8916  8951  9018  9144  9273  9288  9304  9308  9363  9469  9505  9550  9668

AK 627 Result (Today) Date: 26-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


PDF ImagesNext Akshaya Lottery AK 628 Draw on 03-12-2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---

---

---

for the Tickets ending with the following numbers


 

4th Prize Rs.5,000/-

0123  1023  2254  2553  2971  4066  4530  5058  5190  5857  6017  6322  7609  8400  8603  8845  9606  9937

 

5th Prize Rs.2,000/-

2472  6184  6885  6987  7250  9100  9715

 
6th Prize Rs.1,000/-

 

6th Prize Rs.1,000/-

0059  1492  2221  2356  2855  3078  3313  3522  4168  4451  4748  5429  5561  5852  6213  6425  6430  6945  6967  7019  8502  9298  9406  9419  9786  9926

---

---
7th Prize Rs.500/-   
0028  0282  0385  0399  0505  0737  0816  0847  1007  1214  1271  1483  1674  1846  2132  2331  2458  2539  2576  2582  2717  2777  2989  3107  3119  3179  3186  3458  3686  3777  4032  4041  4542  4707  4736  4776  4946  4967  5117  5522  5623  5877  6122  6158  6164  6199  6252  6519  6539  6678  6711  6824  6906  7040  7151  7212  7275  7627  7780  7953  7973  8427  8457  8628  8678  8717  8970  9268  9301  9497  9629  9808
 
8th Prize Rs.100/- 

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 8 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 8 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 8 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
8 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 8 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 8 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം