കേരള ലോട്ടറി ഫലം 7 ദിവസം പഴക്കമുള്ള Karunya KR 629 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Karunya KR 629 Official Result

ഫലം


---


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 27/11/2023 Win Win Lottery Result W-745

Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

വിൻ വിൻ. ഡബ്ല്യൂ 745
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 27/11/2023 Win Win W 745 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)
WS 744599 (THIRUVANANTHAPURAM)
Agent Name: AJITH KUMAR V
Agency No.: T 8501
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
WN 744599
WO 744599
WP 744599
WR 744599
WT 744599
WU 744599
WV 744599
WW 744599
WX 744599
WY 744599
WZ 744599
 
2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)
WN 829417 (THRISSUR)
Agent Name: P P LOHITHAKSHAN
Agency No.: R 6558

3rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)
1) WN 172703 (ERNAKULAM)
2) WO 962717 (PALAKKAD)
3) WP 107857 (PALAKKAD)
4) WR 120445 (CHITTUR)
5) WS 697465 (THRISSUR)
6) WT 162159 (KOTTAYAM)
7) WU 240217 (ADIMALY)
8) WV 979032 (KOTTAYAM)
9) WW 251920 (KOTTAYAM)
10) WX 167866 (ERNAKULAM)
11) WY 402734 (KOLLAM)
12) WZ 666981 (VAIKKOM)
---
---

1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

WS 744599 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name: AJITH KUMAR V
Agency No.: T 8501

Agent Name: AJITH KUMAR V
Agency No.: T 8501

Agent Name: AJITH KUMAR V

Agency No.: T 8501

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

WN 744599
WO 744599
WP 744599
WR 744599
WT 744599
WU 744599
WV 744599
WW 744599
WX 744599
WY 744599
WZ 744599

WN 744599

WO 744599

WP 744599

WR 744599

WT 744599

WU 744599

WV 744599

WW 744599

WX 744599

WY 744599

WZ 744599

 

2nd Prize Rs.500,000/- (5 Lakhs)

WN 829417 (THRISSUR)

Agent Name: P P LOHITHAKSHAN
Agency No.: R 6558

Agent Name: P P LOHITHAKSHAN

Agency No.: R 65583rd Prize Rs.100,000/- (1 Lakh)

1) WN 172703 (ERNAKULAM)
2) WO 962717 (PALAKKAD)
3) WP 107857 (PALAKKAD)
4) WR 120445 (CHITTUR)
5) WS 697465 (THRISSUR)
6) WT 162159 (KOTTAYAM)
7) WU 240217 (ADIMALY)
8) WV 979032 (KOTTAYAM)
9) WW 251920 (KOTTAYAM)
10) WX 167866 (ERNAKULAM)
11) WY 402734 (KOLLAM)
12) WZ 666981 (VAIKKOM)

1) WN 172703 (ERNAKULAM)
2) WO 962717 (PALAKKAD)
3) WP 107857 (PALAKKAD)
4) WR 120445 (CHITTUR)
5) WS 697465 (THRISSUR)
6) WT 162159 (KOTTAYAM)
7) WU 240217 (ADIMALY)
8) WV 979032 (KOTTAYAM)
9) WW 251920 (KOTTAYAM)
10) WX 167866 (ERNAKULAM)
11) WY 402734 (KOLLAM)
12) WZ 666981 (VAIKKOM)

1) WN 172703 (ERNAKULAM)

2) WO 962717 (PALAKKAD)

3) WP 107857 (PALAKKAD)

4) WR 120445 (CHITTUR)

5) WS 697465 (THRISSUR)

6) WT 162159 (KOTTAYAM)

7) WU 240217 (ADIMALY)

8) WV 979032 (KOTTAYAM)

9) WW 251920 (KOTTAYAM)

10) WX 167866 (ERNAKULAM)

11) WY 402734 (KOLLAM)

12) WZ 666981 (VAIKKOM)

---


---


For the tickets ending with the following numbers4th Prize Rs.5,000/- 

0268  1477  1806  1956  2679  2692  3071  3157  3236  3830  4051  4171  5430  5672  5802  6336  6552  89305th Prize Rs.2,000/-

0977  1524  1711  2245  2334  6576  6863  7424  8628  92156th Prize Rs.1,000/-   

0844  2570  3317  4032  4060  4075  4233  4356  4888  5719  5935  7117  8148  8856
---
---
7th Prize Rs.500/- 

0844  2570  3317  4032  4060  4075  4233  4356  4888  5719  5935  7117  8148  8856

---
---
7th Prize Rs.500/- 

---

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 7 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 7 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 7 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
7 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 7 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 7 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം