കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള Akshaya AK 627 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Akshaya AK 627 Official Result

ഫലം


KERALA LOTTERY TODAY RESULT

Date of Draw: 28/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-391
 Today LIVE Kerala Lottery Result
ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 
സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 391
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 28/11/2023 Sthree Sakthi SS 391 Winners Numbers

Date of Draw: 28/11/2023  Sthree Sakthi Lottery Result SS-391

 Today LIVE Kerala Lottery Result

ഇന്നത്തെ കേരളാ ലോട്ടറി തത്സമയ നറുക്കെടുപ്പ് റിസൾട്ട് 

സ്ത്രീ ശക്തി.എസ്.എസ്. 391
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 28/11/2023 Sthree Sakthi SS 391 Winners Numbers


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)


1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)1st Prize Rs.7,500,000/- (75 Lakhs)

SL 748787 (KAYAMKULAM)
Agent Name: P SIVANKUTTY
Agency No: A 2311
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SA 748787
SB 748787
SC 748787
SD 748787
SE 748787
SF 748787
SG 748787
SH 748787
SJ 748787
SK 748787
SM 748787

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SM 778007 (KASARAGOD)
Agent Name: A MADHUSOODHANAN NAMBIAR
Agency No: S 4

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-
0310  0927  2076  3011  3825  4323  4461  4792  5325  5425  6103  6215  6633  7074  7496  8058  9163  9258

---
---
4th Prize Rs.2,000/-
0206  0695  1890  2050  2636  3875  4076  4510  5570  7637
 
5th Prize Rs.1,000/-
1014  1415  1571  1733  2436  3084  3859  4629  5051  5642  6106  7102  7260  7354  7906  8168  8351  8584  9269  9770

6th Prize Rs.500/-
0022  0035  0565  0885  0904  0967  1284  2007  2306  2839  2866  2904  2943  2947  3253  3321  3334  3439  3480  3518  3534  3905  3906  4104  4120  4247  4271  4809  4940  4986  5030  5138  5863  5991  6537  6642  6922  7145  7271  7395  7648  7793  7827  7851  8030  8210  8475  8762  9126  9214  9233  9647
---
---
7th Prize Rs.200/-
0019  0526  0826  1233  1322  1607  1845  1873  2091  2099  2127  2200  2444  2553  2578  3032  3176  3271  3510  4083  5055  5335  5673  5766  6498  6597  6816  7024  7343  7345  7428  7590  7607  7684  7778  7828  8127  8766  8828  8856  8929  9272  9513  9608  9649

8th Prize Rs.100/-
0005  0064  0132  0212  0296  0470  0492  0624  0813  0929  0976  1079  1257  1378  1428  1551  1793  1920  1992  2069  2209  2222  2279  2330  2379  2616  2819  2949  3097  3254  3339  3404  3420  3521  3544  3604  3746  3832  3852  3892  3909  4084  4093  4101  4134  4237  4255  4280  4297  4329  4452  4932  4977  4987  5032  5117  5126  5204  5212  5374  5392  5439  5627  5647  5795  5855  5880  5897  5902  5911  5924  5973  5988  6065  6224  6231  6333  6339  6430  6506  6565  6583  6594  6619  6828  6840  6935  6993  7022  7027  7061  7080  7115  7222  7510  7744  7765  7791  7804  7809  7837  8016  8107  8137  8196  8222  8291  8335  8416  8631  8708  8919  8947  9021  9096  9162  9182  9273  9356  9388  9666  9686  9701  9787  9879  9917
----

SS 391 Result (Today) Date: 28-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.
 

➡️

 PDFNext Sthree Sakthi Lottery SS-392 Draw on 04-12-2023

Kerala State Lotteries Results

Sthree Sakthi lottery ticket has 9 prizes including a consolation prize. The first prize winner got 75 lakhs rupees and the second and third prizes are 10 lakhs and 5000 respectively. A total of 279733 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sell the winning tickets) by the lottery agency. In the case of the 3rd to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.

SL 748787 (KAYAMKULAM)
Agent Name: P SIVANKUTTY
Agency No: A 2311
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
SA 748787
SB 748787
SC 748787
SD 748787
SE 748787
SF 748787
SG 748787
SH 748787
SJ 748787
SK 748787
SM 748787

2nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)
SM 778007 (KASARAGOD)
Agent Name: A MADHUSOODHANAN NAMBIAR
Agency No: S 4

for the Tickets ending with the following numbers

3rd Prize Rs.5,000/-

SL 748787 (KAYAMKULAM)

Agent Name: P SIVANKUTTY
Agency No: A 2311

Agent Name: P SIVANKUTTY

Agency No: A 2311

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

SA 748787
SB 748787
SC 748787
SD 748787
SE 748787
SF 748787
SG 748787
SH 748787
SJ 748787
SK 748787
SM 748787

SA 748787

SB 748787

SC 748787

SD 748787

SE 748787

SF 748787

SG 748787

SH 748787

SJ 748787

SK 748787

SM 7487872nd Prize Rs.1,000,000/- (10 Lakhs)

SM 778007 (KASARAGOD)

Agent Name: A MADHUSOODHANAN NAMBIAR
Agency No: S 4

Agent Name: A MADHUSOODHANAN NAMBIAR

Agency No: S 4
for the Tickets ending with the following numbers3rd Prize Rs.5,000/-

0310  0927  2076  3011  3825  4323  4461  4792  5325  5425  6103  6215  6633  7074  7496  8058  9163  9258

---
---
4th Prize Rs.2,000/-

---
---

---


---

4th Prize Rs.2,000/-

0206  0695  1890  2050  2636  3875  4076  4510  5570  7637

 

5th Prize Rs.1,000/-

1014  1415  1571  1733  2436  3084  3859  4629  5051  5642  6106  7102  7260  7354  7906  8168  8351  8584  9269  97706th Prize Rs.500/-

0022  0035  0565  0885  0904  0967  1284  2007  2306  2839  2866  2904  2943  2947  3253  3321  3334  3439  3480  3518  3534  3905  3906  4104  4120  4247  4271  4809  4940  4986  5030  5138  5863  5991  6537  6642  6922  7145  7271  7395  7648  7793  7827  7851  8030  8210  8475  8762  9126  9214  9233  9647

---
---

---


---

7th Prize Rs.200/-

0019  0526  0826  1233  1322  1607  1845  1873  2091  2099  2127  2200  2444  2553  2578  3032  3176  3271  3510  4083  5055  5335  5673  5766  6498  6597  6816  7024  7343  7345  7428  7590  7607  7684  7778  7828  8127  8766  8828  8856  8929  9272  9513  9608  9649

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 6 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം