കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള Karunya KR 658 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Karunya KR 658 Official Result

ഫലം1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]

KE 860099 (KOTTAYAM)

Agent Name: V G PRASANNAN
Agency No.: K 3334


Agent Name: V G PRASANNAN
Agency No.: K 3334

Agent Name: V G PRASANNAN

Agency No.: K 3334---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

KA 860099
KB 860099
KC 860099
KD 860099
KF 860099
KG 860099
KH 860099
KJ 860099
KK 860099
KL 860099
KM 860099

KA 860099

KB 860099

KC 860099

KD 860099

KF 860099

KG 860099

KH 860099

KJ 860099

KK 860099

KL 860099

KM 8600992nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]

KG 397073 (ERNAKULAM)

Agent Name: JOMON RAFEL
Agency No.: E 9826


Agent Name: JOMON RAFEL
Agency No.: E 9826

Agent Name: JOMON RAFEL

Agency No.: E 98263rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 

1) KA 135232 (IRINJALAKUDA)
2) KB 983068 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 876890 (KATTAPPANA)
4) KD 949764 (PUNALUR)
5) KE 578575 (KANNUR)
6) KF 554068 (KOTTAYAM)
7) KG 725293 (CHITTUR)
8) KH 878680 (IRINJALAKUDA)
9) KJ 835915 (THRISSUR)
10) KK 579241 (ALAPPUZHA)
11) KL 808514 (THIRUVANANTHAPURAM)
12) KM 787178 (ERNAKULAM)

1) KA 135232 (IRINJALAKUDA)

2) KB 983068 (KARUNAGAPALLY)

3) KC 876890 (KATTAPPANA)

4) KD 949764 (PUNALUR)

5) KE 578575 (KANNUR)

6) KF 554068 (KOTTAYAM)

7) KG 725293 (CHITTUR)

8) KH 878680 (IRINJALAKUDA)

9) KJ 835915 (THRISSUR)

10) KK 579241 (ALAPPUZHA)

11) KL 808514 (THIRUVANANTHAPURAM)

12) KM 787178 (ERNAKULAM)

---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0682  0892  1310  1734  2068  3296  3494  3519  3990  4872  4950  5048  6048  6170  6182  7719  8573  9166

5th Prize Rs.2,000/-
0286  0420  1887  2801  3982  6191  6356  6748  7371  9656
 
6th Prize Rs.1,000/-  
1374  1815  2654  2819  3003  4418  5013  5358  5660  6437  7792  7823  8125  9264
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0085  0132  0665  0870  0887  1006  1181  1264  1542  1563  1845  2121  2356  2446  2517  2554  2632  2815  3167  3315  3669  3786  3959  4024  4113  4152  4344  4383  4645  4661  4673  4876  4889  4903  4915  4924  5026  5303  5466  5699  5713  5889  5913  5994  6030  6189  6226  6229  6341  6430  6532  7068  7117  7159  7339  7422  7476  7672  7700  7741  7791  7838  7884  7966  7982  8058  8171  8532  8539  8880  8940  9059  9097  9306  9579  9664  9868  9869  9901  9920
 
8th Prize Rs.100/- 
0134  0621  0854  1069  1074  1233  1261  1275  1307  1479  1547  1562  1626  1702  1923  1960  2029  2038  2099  2172  2267  2281  2309  2334  2340  2376  2440  2471  2577  2659  2693  2726  2751  2803  2841  2875  2930  3373  3460  3500  3521  3535  3728  3778  3788  3892  3927  3956  4042  4061  4251  4389  4427  4428  4462  4581  4609  4668  4940  4971  4991  5009  5086  5324  5410  5449  5459  5506  5568  5814  5848  5868  5896  5901  6131  6154  6178  6284  6316  6344  6415  6517  6551  6654  6674  6745  6905  6910  7041  7097  7198  7251  7253  7257  7324  7408  7425  7444  7503  7525  7615  7620  7681  7740  7807  7892  7935  8018  8027  8086  8282  8747  8981  9025  9283  9389  9460  9499  9533  9829  9834  9934  9950  9969

KR 658 Result (Today) Date: 15-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 659 Draw on 22.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---
---

---


---


4th Prize Rs.5,000/-   

0682  0892  1310  1734  2068  3296  3494  3519  3990  4872  4950  5048  6048  6170  6182  7719  8573  91665th Prize Rs.2,000/-

0286  0420  1887  2801  3982  6191  6356  6748  7371  9656

 

6th Prize Rs.1,000/-  

1374  1815  2654  2819  3003  4418  5013  5358  5660  6437  7792  7823  8125  9264

---


---

7th Prize Rs.500/-   

0085  0132  0665  0870  0887  1006  1181  1264  1542  1563  1845  2121  2356  2446  2517  2554  2632  2815  3167  3315  3669  3786  3959  4024  4113  4152  4344  4383  4645  4661  4673  4876  4889  4903  4915  4924  5026  5303  5466  5699  5713  5889  5913  5994  6030  6189  6226  6229  6341  6430  6532  7068  7117  7159  7339  7422  7476  7672  7700  7741  7791  7838  7884  7966  7982  8058  8171  8532  8539  8880  8940  9059  9097  9306  9579  9664  9868  9869  9901  9920

 

8th Prize Rs.100/- 

0134  0621  0854  1069  1074  1233  1261  1275  1307  1479  1547  1562  1626  1702  1923  1960  2029  2038  2099  2172  2267  2281  2309  2334  2340  2376  2440  2471  2577  2659  2693  2726  2751  2803  2841  2875  2930  3373  3460  3500  3521  3535  3728  3778  3788  3892  3927  3956  4042  4061  4251  4389  4427  4428  4462  4581  4609  4668  4940  4971  4991  5009  5086  5324  5410  5449  5459  5506  5568  5814  5848  5868  5896  5901  6131  6154  6178  6284  6316  6344  6415  6517  6551  6654  6674  6745  6905  6910  7041  7097  7198  7251  7253  7257  7324  7408  7425  7444  7503  7525  7615  7620  7681  7740  7807  7892  7935  8018  8027  8086  8282  8747  8981  9025  9283  9389  9460  9499  9533  9829  9834  9934  9950  9969

Next Karunya Lottery KR 659 Draw on 22.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 6 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 6 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം