കേരള ലോട്ടറി ഫലം 20 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ് Karunya KR 656 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Karunya KR 656 Official Result

ഫലം
1st Prize Rs.80,00,000/- [80 Lakhs]

KE 915949 (THIRUVANANTHAPURAM)

Agent Name:  C N MITHRAN
Agency No.: T 3796

Agent Name:  C N MITHRAN

Agency No.: T 3796

---


---

Consolation Prize Rs.8,000/-

KA 915949
KB 915949
KC 915949
KD 915949
KF 915949
KG 915949
KH 915949
KJ 915949
KK915949
KL 915949
KM 915949

KA 915949

KB 915949

KC 915949

KD 915949

KF 915949

KG 915949

KH 915949

KJ 915949

KK915949

KL 915949

KM 9159492nd Prize Rs.5,00,000/- [5 Lakhs]

KJ 971170 (GURUVAYOOR)

Agent Name:  C V MUKUNDHAN
Agency No.: R 1705


Agent Name:  C V MUKUNDHAN
Agency No.: R 1705

Agent Name:  C V MUKUNDHAN

Agency No.: R 17053rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh] 

1) KA 850985 (NEYYATTINKARA)
2) KB 883153 (KARUNAGAPALLY)
3) KC 574411 (PATHANAMTHITTA)
4) KD 792007 (ERNAKULAM)
5) KE 754674 (MOOVATTUPUZHA)
6) KF 858967 (ATTINGAL)
7) KG 805706 (KANNUR)
8) KH 803144 (PATHANAMTHITTA)
9) KJ 839509 (MALAPPURAM)
10) KK 993459 (KATTAPPANA)
11) KL 762219 (KARUNAGAPALLY)
12) KM 676486 (KANNUR)

1) KA 850985 (NEYYATTINKARA)

2) KB 883153 (KARUNAGAPALLY)

3) KC 574411 (PATHANAMTHITTA)

4) KD 792007 (ERNAKULAM)

5) KE 754674 (MOOVATTUPUZHA)

6) KF 858967 (ATTINGAL)

7) KG 805706 (KANNUR)

8) KH 803144 (PATHANAMTHITTA)

9) KJ 839509 (MALAPPURAM)

10) KK 993459 (KATTAPPANA)

11) KL 762219 (KARUNAGAPALLY)

12) KM 676486 (KANNUR)

---
---

For the tickets ending with the following numbers

4th Prize Rs.5,000/-   
0805  1175  1761  2288  2618  2916  3789  5339  5344  6712  7133  7262  7857  7940  8904  9702  9749  9804

5th Prize Rs.2,000/-
0226  1027  1199  1674  2124  2369  4422  4590  8289  9095
 
6th Prize Rs.1,000/-  
0026  2704  3786  3913  4285  4736  5084  5237  5818  6170  6288  6752  6832  8811
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0106  0124  0137  0374  0513  0520  0619  0861  0988  1047  1152  1160  1204  1293  1474  1560  1826  1944  2044  2153  2281  2727  2736  2830  2932  2984  3055  3078  3106  3118  3203  3218  3816  3958  3987  4051  4073  4172  4340  4532  4613  4618  4663  4737  4975  5612  5772  6058  6090  6101  6169  6645  6693  6861  6998  7013  7121  7210  7274  7295  7409  7439  7732  8075  8107  8135  8221  8301  8321  8558  8739  8822  8859  8861  9005  9199  9380  9437  9571  9663
 
8th Prize Rs.100/- 
0043  0081  0126  0375  0382  0467  0480  0637  0658  0807  0973  1028  1077  1117  1238  1286  1289  1327  1426  1473  1514  1533  1624  1768  1913  2107  2229  2233  2384  2509  2528  2609  2796  2905  2907  3092  3124  3135  3146  3163  3254  3331  3516  3522  3535  3697  3820  3845  3885  3890  3999  4145  4333  4380  4454  4496  4523  4597  4615  4682  4830  4833  4944  4965  5101  5149  5158  5165  5228  5253  5280  5320  5567  5769  5788  5811  5907  6018  6197  6265  6355  6506  6626  6710  6725  6852  6923  6995  7024  7265  7328  7399  7520  7568  7589  7740  7743  7807  7874  7950  8019  8059  8126  8186  8642  8689  8791  8815  8855  9127  9208  9252  9299  9307  9326  9360  9363  9455  9505  9527  9688  9737  9884  9959

KR 656 Result (Today) Date: 01-06-2024 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

PDFNext Karunya Lottery KR 657 Draw on 08.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---
---

---


---


4th Prize Rs.5,000/-   

0805  1175  1761  2288  2618  2916  3789  5339  5344  6712  7133  7262  7857  7940  8904  9702  9749  98045th Prize Rs.2,000/-

0226  1027  1199  1674  2124  2369  4422  4590  8289  9095

 

6th Prize Rs.1,000/-  

0026  2704  3786  3913  4285  4736  5084  5237  5818  6170  6288  6752  6832  8811

---


---

7th Prize Rs.500/-   

0106  0124  0137  0374  0513  0520  0619  0861  0988  1047  1152  1160  1204  1293  1474  1560  1826  1944  2044  2153  2281  2727  2736  2830  2932  2984  3055  3078  3106  3118  3203  3218  3816  3958  3987  4051  4073  4172  4340  4532  4613  4618  4663  4737  4975  5612  5772  6058  6090  6101  6169  6645  6693  6861  6998  7013  7121  7210  7274  7295  7409  7439  7732  8075  8107  8135  8221  8301  8321  8558  8739  8822  8859  8861  9005  9199  9380  9437  9571  9663

 

8th Prize Rs.100/- 

0043  0081  0126  0375  0382  0467  0480  0637  0658  0807  0973  1028  1077  1117  1238  1286  1289  1327  1426  1473  1514  1533  1624  1768  1913  2107  2229  2233  2384  2509  2528  2609  2796  2905  2907  3092  3124  3135  3146  3163  3254  3331  3516  3522  3535  3697  3820  3845  3885  3890  3999  4145  4333  4380  4454  4496  4523  4597  4615  4682  4830  4833  4944  4965  5101  5149  5158  5165  5228  5253  5280  5320  5567  5769  5788  5811  5907  6018  6197  6265  6355  6506  6626  6710  6725  6852  6923  6995  7024  7265  7328  7399  7520  7568  7589  7740  7743  7807  7874  7950  8019  8059  8126  8186  8642  8689  8791  8815  8855  9127  9208  9252  9299  9307  9326  9360  9363  9455  9505  9527  9688  9737  9884  9959

Next Karunya Lottery KR 657 Draw on 08.06.2024 will be held At Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

Tomorrow draw details

Akshaya Lottery AK-654 Draw on 02.06.2024 @ 3.00 pm

Kerala State Lotteries Results

Karunya lottery ticket has 9 prizes including consolation prize. The first prize winner got "80 Lakhs" rupees and the second and third prizes are 5 lakhs and 1 lakh (1 prize in each series) respectively. A total of 252715 prizes were given to the winners. The 10% of the first to third prizes will be deducted and the amount will be given to the agents (who sells the winning tickets) by the lottery agency. In the case of 4th to 8th and the consolation prizes, 10% of the prize amount (agent's commission) will be given from the fund allotted by the government.


കേരള ലോട്ടറി ഫലം 20 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 20 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 20 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
20 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 20 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 20 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം