15 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം Nirmal NR 355 Official Result

പഴയ കേരള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം പരിശോധിക്കുക

ഇന്നത്തെ ഫലം Nirmal NR 355 Official Result

ഫലം


---
അക്ഷയ.എ.കെ.626
Kerala Lottery Result Live @ 03:00pm
Kerala Lottery Date of Draw: 19/11/2023 Akshaya AK 626 Winners Numbers1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]
AT 588401 (KOTTAYAM)
Agent Name: BINOY JOSEPH
Agency No.: K 6806
---
---
Consolation Prize Rs.8,000/-
AN 588401
AO 588401
AP 588401
AR 588401
AS 588401
AU 588401
AV 588401
AW 588401
AX 588401
AY 588401
AZ 588401

2nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]
AZ 880099 (ATTINGAL)
Agent Name: S RAMA LEKSHMY
Agency No.: T 8998

3rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]
1) AN 605550 (ALAPPUZHA)
2) AO 873497 (CHERTHALA)
3) AP 806438 (KANNUR)
4) AR 204133 (PALAKKAD)
5) AS 225924 (KOLLAM)
6) AT 131024 (NEYYATTINKARA)
7) AU 492407 (CHITTUR)
8) AV 203399 (PALAKKAD)
9) AW 625300 (PALAKKAD)
10) AX 667862 (NEYYATTINKARA)
11) AY 109406 (MOOVATTUPUZHA)
12) AZ 131290 (NEYYATTINKARA)

1st Prize Rs.7,000,000/- [70 Lakhs]

AT 588401 (KOTTAYAM)

Agent Name: BINOY JOSEPH
Agency No.: K 6806

Agent Name: BINOY JOSEPH

Agency No.: K 6806

---

---

---

Consolation Prize Rs.8,000/-

AN 588401
AO 588401
AP 588401
AR 588401
AS 588401
AU 588401
AV 588401
AW 588401
AX 588401
AY 588401
AZ 588401

AN 588401

AO 588401

AP 588401

AR 588401

AS 588401

AU 588401

AV 588401

AW 588401

AX 588401

AY 588401

AZ 5884012nd Prize Rs.500,000/- [5 Lakhs]

AZ 880099 (ATTINGAL)

Agent Name: S RAMA LEKSHMY
Agency No.: T 8998

Agent Name: S RAMA LEKSHMY

Agency No.: T 89983rd Prize Rs.100,000/- [1 Lakh]

1) AN 605550 (ALAPPUZHA)
2) AO 873497 (CHERTHALA)
3) AP 806438 (KANNUR)
4) AR 204133 (PALAKKAD)
5) AS 225924 (KOLLAM)
6) AT 131024 (NEYYATTINKARA)
7) AU 492407 (CHITTUR)
8) AV 203399 (PALAKKAD)
9) AW 625300 (PALAKKAD)
10) AX 667862 (NEYYATTINKARA)
11) AY 109406 (MOOVATTUPUZHA)
12) AZ 131290 (NEYYATTINKARA)

1) AN 605550 (ALAPPUZHA)
2) AO 873497 (CHERTHALA)
3) AP 806438 (KANNUR)
4) AR 204133 (PALAKKAD)
5) AS 225924 (KOLLAM)
6) AT 131024 (NEYYATTINKARA)
7) AU 492407 (CHITTUR)
8) AV 203399 (PALAKKAD)
9) AW 625300 (PALAKKAD)
10) AX 667862 (NEYYATTINKARA)
11) AY 109406 (MOOVATTUPUZHA)
12) AZ 131290 (NEYYATTINKARA)

1) AN 605550 (ALAPPUZHA)

2) AO 873497 (CHERTHALA)

3) AP 806438 (KANNUR)

4) AR 204133 (PALAKKAD)

5) AS 225924 (KOLLAM)

6) AT 131024 (NEYYATTINKARA)

7) AU 492407 (CHITTUR)

8) AV 203399 (PALAKKAD)

9) AW 625300 (PALAKKAD)

10) AX 667862 (NEYYATTINKARA)

11) AY 109406 (MOOVATTUPUZHA)

12) AZ 131290 (NEYYATTINKARA)

---
---
for the Tickets ending with the following numbers
 
4th Prize Rs.5,000/-
0928  2814  4002  4088  4229  4423  4541  4822  5480  5821  6710  6939  7001  7058  7887  8169  9315  9445
 
5th Prize Rs.2,000/-
0991  1139  1625  1656  2492  7392  9884
 
6th Prize Rs.1,000/-
0261  0275  0414  0701  0877  1132  1582  1657  3166  3971  5592  5615  6165  6636  6882  7023  7170  7173  7411  7757  7965  7966  8020  9685  9747  9873
---
---
7th Prize Rs.500/-   
0084  0270  0354  0452  0607  0705  0785  0825  1128  1777  1800  1838  2015  2023  2024  2087  2336  2404  2889  3026  3225  3335  3410  3704  3837  4171  4251  4953  5035  5044  5314  5406  5434  5659  5760  5825  5892  5979  6027  6102  6266  6604  6668  6880  6932  7048  7208  7435  7505  7673  7866  7885  7903  7976  8161  8167  8226  8312  8377  8382  8444  8790  8819  8855  8864  9020  9118  9174  9215  9231  9556  9890
 
8th Prize Rs.100/- 
0040  0047  0069  0103  0219  0230  0253  0304  0387  0463  0485  0568  0587  0646  0674  0696  0709  0715  0758  0883  0904  0983  1119  1313  1336  1341  1343  1416  1428  1444  1576  1591  1903  2027  2088  2097  2159  2202  2312  2367  2502  2533  2706  2750  2751  2901  2914  2997  3091  3106  3108  3138  3161  3177  3218  3229  3370  3391  3540  3681  3791  3804  4099  4189  4326  4381  4531  4653  4888  4977  5205  5254  5255  5285  5373  5553  5639  5646  5730  5734  5764  5852  5998  6313  6767  6813  6957  7138  7169  7440  7485  7567  7571  7710  7829  7962  8022  8086  8158  8389  8410  8964  9007  9055  9066  9190  9259  9271  9357  9365  9367  9380  9424  9448  9470  9473  9482  9568  9627  9662  9666  9748  9988

AK 626 Result (Today) Date: 19-11-2023 Kerala Lottery

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days.

➡️ 


PDF ImagesNext Akshaya Lottery AK 627 Draw on 26-11-2023 at Gorky Bhavan Near Bakery Junction Thiruvananthapuram

---

---

---

for the Tickets ending with the following numbers


 

4th Prize Rs.5,000/-

0928  2814  4002  4088  4229  4423  4541  4822  5480  5821  6710  6939  7001  7058  7887  8169  9315  9445

 

5th Prize Rs.2,000/-

0991  1139  1625  1656  2492  7392  9884

 
6th Prize Rs.1,000/-

 

6th Prize Rs.1,000/-

0261  0275  0414  0701  0877  1132  1582  1657  3166  3971  5592  5615  6165  6636  6882  7023  7170  7173  7411  7757  7965  7966  8020  9685  9747  9873

---

---
7th Prize Rs.500/-   
0084  0270  0354  0452  0607  0705  0785  0825  1128  1777  1800  1838  2015  2023  2024  2087  2336  2404  2889  3026  3225  3335  3410  3704  3837  4171  4251  4953  5035  5044  5314  5406  5434  5659  5760  5825  5892  5979  6027  6102  6266  6604  6668  6880  6932  7048  7208  7435  7505  7673  7866  7885  7903  7976  8161  8167  8226  8312  8377  8382  8444  8790  8819  8855  8864  9020  9118  9174  9215  9231  9556  9890
 
8th Prize Rs.100/- 

---

7th Prize Rs.500/-   

കേരള ലോട്ടറി ഫലം 15 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ആവർത്തിച്ചുള്ള നമ്പറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 15 ദിവസം പഴക്കമുള്ള മികച്ച 10 പ്രവചന നമ്പറുകൾ കാണിക്കുന്ന ഫലം.
കേരള ലോട്ടറി ഫലം 15 ദിവസം പഴക്കമുള്ളതാണ്
15 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ലോട്ടറി ഫലം, അതിന്റെ 15 ദിവസത്തെ ഫലവും പ്രവചനവും കാണിക്കുക.
ഇന്നത്തെ തീയതി മുതൽ 15 ദിവസം പഴക്കമുള്ള കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം